Afgesloten
2023

Rol van de apotheker in het voorschrijfproces: Burgerplatform 2022

Duur: aug 2022 - mrt 2023

Achtergrond

De gezondheidszorg staat onder druk, onder andere door de vergrijzing. Een sterke en goed georganiseerde nulde en eerste lijn is van belang om te voorkomen dat de zorg vastloopt. In de eerste lijn heeft de apotheker (met het apotheekteam) in toenemende mate een zorgverlenersrol [KNMP 2020, kamerbrief 3 april 2018]. Vanwege de laagdrempelige toegankelijkheid en brede farmaceutische expertise, ligt het voor de hand om te onderzoeken in hoeverre de rol van de apotheker in de farmacotherapeutische behandeling verbreed kan worden.

Doel

We brengen de denkbeelden van burgers met betrekking tot voorschrijven door apothekers in kaart. Daarbij is met name aandacht voor de behoeftes van burgers, voor de condities waaraan volgens burgers moet worden voldaan bij het voorschrijven door apothekers en voor mogelijke belemmeringen die burgers hierbij zien.

Methode

Een Burgerplatform; een methode om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Met de actieve inbreng van burgers kunnen beleidsmakers en zorgverleners hun beleid en de uitwerking hiervan in de praktijk toetsen en verbeteren.

Resultaat

Inzicht in hoe burgers denken over de rol van de apotheker in het voorschrijfproces. De resultaten verschijnen in een openbaar webrapport en als artikel in het Pharmaceutisch Weekblad.

Dit project wordt gesubsidieerd door
BENU apotheken & Service apotheken
Projectpartners
BENU apotheken & Service apotheken
SIR institute for pharmacy practice and policy