Start
augustus 2023

Naar een duurzame aanpak van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg: een lerende evaluatie van het ZonMw-programma 'Versnellers binnen de ggz'

Duur: aug 2023 - jul 2025

Achtergrond

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wachten veel mensen te lang op hulp. Om de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren moeten regionale partijen beter samenwerken. Het ZonMw-programma ‘Versnellers binnen de ggz’ stimuleert regio’s om door het aanstellen van een zogeheten ‘versneller’ een regionaal, domeinoverstijgend samenwerkingsverband op te zetten of voort te zetten dan wel uit te breiden.

Doel

Het doel van dit tweejarige project is het identificeren van zowel algemene als regiospecifieke werkzame elementen ter vermindering van de wachttijden in de ggz en die werkzame elementen vervolgens in regio’s in Nederland te verspreiden en duurzaam te verankeren.

Werkwijze

We verrichten een lerende evaluatie, net als wordt gedaan bij alle andere projecten van het ZonMw-programma ‘Versnellers binnen de ggz’. Dit houdt in dat we de onderdelen ‘evalueren’ en ‘stimuleren en leren’ afwisselend uitvoeren, zodat deze activiteiten elkaar wederzijds versterken.

In het Versnellers-programma gaan we uit van een gereconstrueerde, overkoepelende verandertheorie, die tijdens de evaluatie wordt getoetst en waar nodig wordt bijgesteld. Op deze manier komen we tot een onderbouwde verandertheorie waarin de werkzame elementen voor het verminderen van ggz-wachttijden zijn opgenomen. Door via twee evaluatierondes en in bovenregionale netwerkbijeenkomsten te analyseren wat wel en niet werkt kunnen we van elkaar leren en kunnen we bouwstenen voor een goed werkende aanpak van de wachttijden vaststellen.

Resultaat

De kennis die we opdoen wordt tijdens het evaluatietraject verspreid via een digitaal platform. Het eindrapport publiceren we op de Nivel-website, het omvat een plan om de opgedane kennis verder te delen en toe te passen. We sluiten het project af met een landelijk symposium.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Trimbos-instituut; Coöperatie InBegrepen; MIND