Project
Afgesloten
2008

Capaciteitsramingen huisartsen, medisch specialisten, sociaal geneeskundigen, verpleeghuisartsen en tandheelkundig specialisten 2008

Duur: jan - dec 2008

Achtergrond
Het Capaciteitsorgaan stelt om de twee jaar een Capaciteitsplan op voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen en informeert het veld en de overheid over de benodigde opleidingscapaciteit in de initiële opleiding geneeskunde De gegevens voor het opstellen van het Capaciteitsplan worden onder andere ontleend aan de achtergrond- en ramingstudies die door het NIVEL en Prismant ten behoeve van het Capaciteitsorgaan worden uitgevoerd. In de achtergrondstudies wordt een overzicht gegeven van de meest recente vraag-, aanbod- en werkprocesgegevens. Op basis hiervan wordt door beide instituten gezamenlijk een integrale “ramingstudie” opgesteld voor alle medische en tandheelkundige vervolgopleidingen, waarin ook aandacht wordt besteed aan de gevolgen voor de initiële opleiding geneeskunde.

Onderzoeksvraag
Welke ontwikkelingen zijn er met betrekking tot de vraag, het aanbod en het werkproces van huisartsen, medisch specialisten, sociaal geneeskundigen, verpleeghuisartsen en tandheelkundig specialisten?

Methode
In de achtergrondstudies zal enerzijds gebruik worden gemaakt van gegevens uit bestaande informatiebronnen. Anderzijds wordt een beperkte gegevenverzameling uitgevoerd onder een steekproef van medisch specialisten. Via een korte schriftelijke vragenlijst worden de meest relevante aanbodgegevens verzameld.

Resultaten
In de eerste plaats zal de stand van zaken worden weergegeven in de ontwikkelingen in aanbod,vraag en werkproces voor de verschillende specialismen. In de tweede plaats worden ramingen opgesteld van het aantal op te leiden medisch specialisten zodat vraag en aanbod in de toekomst goed op elkaar zijn afgestemd. Daartoe wordt een scala aan scenario’s gepresenteerd.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan
Projectpartners
Prismant