Project
afgesloten

De bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Weinig is bekend over de kenmerken van cliënten van tandprothetici en wie in Nederland nog geen cliënt van de tandprotheticus is maar dat wel zou kunnen worden. Deze informatie is voor de ONT (Organisatie van Nederlandse Tandprothetici ) van belang om haar leden beter te kunnen ondersteunen bij hun beleid, ondernemerschap en dienstverlening.
- Wat is de omvang en samenstelling van de huidige cliëntengroep van de tandprotheticus in Nederland, hoe komen zij bij de tandprotheticus terecht, welke zorgvraag hebben zij, en wat zijn hun ervaringen met de tandprotheticus?
- Wat is de omvang en samenstelling van de potentiële cliëntengroep van de tandprotheticus in Nederland, waar nemen zij nu tandprothetische zorg af, welke zorgvraag hebben zij, en wat is hun houding t.a.v. de tandprotheticus?
De enquête is uitgezet onder een steekproef van Nederlanders vanaf 18 jaar (onder het Klantenpanel van TNS Nipo). De gehele TNS Nipo-base is gescreend op een gebitsprothese en een bezoek aan de tandprotheticus.
Het onderzoek dient inzicht geven in hoe cliënten de zorg van de tandprotheticus ervaren om zo verbeterpunten te genereren. Als een dergelijke enquête over een aantal jaar wordt herhaald kunnen tevens trends worden vastgesteld, die strategische informatie opleveren voor het (leden)beleid van de ONT en de beroepsgroep in het algemeen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)