Afgesloten
2016

Evaluatie landelijk Verbeterprogramma Palliatieve Zorg, 2013-2016

Duur: feb 2013 - mrt 2016

Achtergrond
Medio 2012 is het landelijke Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van start gegaan. Binnen dit verbeterprogramma werken zorgorganisaties aan de kwaliteit van de palliatieve zorg. Het Verbeterprogramma PZ moet verbeteringen realiseren op vijf speerpunten:
(1) patiënten sterven op de plek van hun voorkeur;
(2) patiënten en naasten ervaren regie over de zorg;
(3) patiënten en naasten ervaren afstemming van zorg;
(4) patiënten en naasten ervaren dat de zorg aansluit op hun specifieke wensen, behoeften en waarden;
(5) patiënten en naasten krijgen aandacht voor hun zorgbehoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.

Onderzoeksvraag
Leidt het verbeterprogramma tot een verbetering van de kwaliteit van de zorg m.b.t. de speerpunten van het verbeterprogramma?

Effectevaluatie
De door het NIVEL een eerder ZonMW-project ontwikkelde Kwaliteitsindicatoren Palliatieve Zorg worden als evaluatie-instrument ingezet om inzicht te krijgen in hoeverre de afzonderlijke verbetertrajecten evenals het totale Verbeterprogramma PZ leiden tot verbeteringen op de vijf genoemde speerpunten. De indicatorenset bevat voor een deel 'zorginhoudelijke' indicatoren die gemeten worden met Numerieke Rating Schalen en voor een ander deel 'cliëntgebonden' indicatoren die gemeten worden met de CQ-index PZ. Per verbetertraject zijn er twee meetperiodes van een maand: net voor de start van het verbetertraject en negen maanden daarna.

Procesevaluatie
Om inzicht te krijgen in o.a. de mate waarin de verbetertrajecten volgens plan zijn uitgevoerd en ook om verklaringen te krijgen voor eventuele kwaliteitsveranderingen wordt ook een procesevaluatie uitgevoerd. Hiervoor worden individuele interviews en groepsinterviews gehouden met projectleiders en andere partijen betrokken bij de verbetertrajecten. Daarnaast worden ook projectplannen en verslagen over de afzonderlijke verbeterprojecten geanalyseerd.

Resultaat
Terugkoppelingsrapportages voor zorgaanbieders, tussenrapportages voor ZonMw, een landelijk openbaar eindrapport en presentaties van resultaten in vaktijdschriften en congressen. Ook wordt een helpdesk ingericht (ook voor na de projectperiode) voor zorgaanbieders die werken met de kwaliteitsindicatoren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
EMGO (Institute for Health and Care Research, VUmc); CKZ (Coöperatie Kleinschalige Zorg)