Project
afgesloten

Evaluatie van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de zorgtoeslag (Wzt)

Duur: 2008 - 2009

Kern van de evaluatie is het bestuderen van de wettelijke instrumenten van de Zvw en Wzt. Nagegaan wordt wat de doelen van de verschillende instrumenten zijn en in welke mate en op welke manier deze doelen zijn bereikt. Daarnaast wordt naar het proces van de in- en uitvoering van de wetten gekeken en naar onverwachte effecten. Hiertoe wordt juridische, sociaal wetenschappelijke en (gezondheids)economische expertise ingebracht.

Doel is inzicht te krijgen in de hervorming van het verzekeringsstelsel gedurende de periode van invoering van Zvw/Wzt en de eerste jaren van uitvoering.

1) interviews met sleutelfiguren;
2) analyse van wetgeving, jurisprudentie en literatuur op Europees, rechtsvergelijkend en nationaal niveau, de parlementaire behandeling en toelichtingen van VWS;
3) analyse van bestaande rapportages;
4) secundaire analyse van bestaande gegevensverzamelingen.

De resultaten worden in een rapport beschreven en bieden naast een gang van zaken kort na invoering ook een uitgangspunt voor een volgende evaluatie waarin langetermijneffecten kunnen worden vastgesteld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Erasmus universiteit Rotterdam. Beleid en management gezondheidszorg (BMG)