Afgesloten
2011

Evaluatie van kansrijke beweegprogramma’s om lichaamsbeweging in de bevolking te stimuleren - fase 3, 2010-2011

Duur:

Achtergrond
Om Nederlanders op grote schaal tot een actieve leefstijl te verleiden heeft de rijksoverheid het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) in het leven geroepen. Aan een aantal gemeenten wordt in dit kader subsidie verstrekt waarmee op gemeenteniveau beweegprogramma’s kunnen worden ingezet.

Doel
Om het voor gemeenten gemakkelijk te maken een beweeginterventie te kiezen die aansluit bij hun wensen en mogelijkheden, worden door het Nivel beweegprogramma’s beoordeeld op doelgroep, praktische uitvoerbaarheid en wetenschappelijke onderbouwing. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) maakt op basis van deze resultaten een overzicht van beweegprogramma’s voor gemeenten.

Methode
Middels een door het Nivel ontwikkeld toetsingsinstrument worden beweegprogramma’s op verschillende onderdelen beoordeeld aan de hand van het schriftelijk materiaal dat zij hebben aangeleverd.

Resultaat

Inzicht in beschikbare beweegprogramma’s in Nederland, de uitvoerbaarheid hiervan en de mate waarin de programma’s kansrijk zijn om meer bewegen te stimuleren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
Projectpartners
Afdeling cardiologie AMC - afdeling Cardiologie