Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie van kansrijke beweegprogramma’s om lichaamsbeweging in de Nederlandse bevolking te bevorderen.

Leemrijse, C.J., Ooms, L., Veenhof, C. Evaluatie van kansrijke beweegprogramma’s om lichaamsbeweging in de Nederlandse bevolking te bevorderen. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2011, 89(7), 372-379
Download de PDF
In het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) worden ‘bewegingsarme’ gemeenten gesubsidieerd om programma’s in te zetten teneinde de bevolking te stimuleren tot meer bewegen. Door het NIVEL is in samenwerking met NISB een inventarisatie gemaakt van beweegprogramma’s en werden kwaliteitsaspecten van deze programma’s in kaart gebracht. Via verschillende kanalen is gezocht naar beweegprogramma’s. Programma-eigenaren werd gevraagd materiaal zoals handleidingen, stappenplannen, protocollen, onderzoeks- en voortgangsverslagen op te sturen. Aan de hand van dit materiaal en met behulp van een toetsingsformulier zijn de praktische uitvoerbaarheid van het programma, de theoretische en empirische onderbouwing en de ervaringen in de praktijk beoordeeld. Er werden 72 relevante beweegprogramma’s gevonden en ingedeeld in vier categorieën die variëren in de mate van uitvoerbaarheid en onderbouwing. In de hoogste categorie zijn vijf programma’s opgenomen waarvoor in gecontroleerd onderzoek positieve effecten op bewegen zijn aangetoond. Bij 33 programma’s uit de laagste categorie is nog geen enkele effectmeting ten aanzien van ‘meer bewegen’ uitgevoerd. Algemeen kan worden gesteld dat er nog veel aandacht nodig is voor het onderbouwen van bestaande beweegprogramma’s om de meer en minder effectieve programma’s van elkaar te onderscheiden. In de toekomst zouden de meest kansrijke beweegprogramma’s moeten worden ingezet. (aut. ref.)