Afgesloten
2020

Evaluatie vijf jaar tuchtrecht in de jeugdhulp en jeugdbescherming, 2020

Duur: feb - sep 2020

Achtergrond
In opdracht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) evalueert het Nivel het tuchtrecht onder de Jeugdwet. Dit onderzoek vindt plaats tussen 1 februari 2020 en 1 oktober 2020. Het Nivel onderzoekt hoe het tuchtrecht van SKJ de afgelopen vijf jaar heeft gefunctioneerd en of de beoogde doelen met het instellen van het tuchtrecht worden behaald.

Doel van onderzoek
Het tuchtrecht moet bijdragen aan de kwaliteit van het professioneel handelen. Enerzijds biedt dit de cliënt bescherming tegen norm-overschrijdend gedrag. Anderzijds kan er een lerende werking uitgaan van het tuchtrecht. Het doel van dit onderzoek is om te evalueren of de gestelde doelstellingen van het tuchtrecht worden behaald, maar vooral ook om te zien hoe en of er verbeteringen mogelijk zijn. Hiertoe wordt juridische en sociaalwetenschappelijke expertise ingebracht.

Onderzoeksvragen
Hiervoor zullen, onder meer, de ervaringen van cliënten, zorgprofessionals, en experts in de jeugdzorg worden achterhaald. Het onderzoek richt zich specifiek op de vraag hoe het tuchtrecht bijdraagt aan de kwaliteit van het functioneren van jeugdprofessionals.
In het onderzoek worden cliënten (jeugdigen en ouders), zorgprofessionals, en experts (o.a. beleidsmakers, vertegenwoordigers van beroeporganisaties, gemeentes, vertegenwoordigers van werkgevers binnen de jeugdzorg, cliëntvertegenwoordiging) betrokken om hun ervaringen met tuchtrecht te delen.

Methoden
De onderzoeksvragen worden beantwoord door middel van een combinatie van methoden, te weten:
1. klankbordbijeenkomst met aanvullend interviews met sleutelfiguren
2. analyse van bestaande literatuur
3. secundaire analyse van bestaande gegevensverzamelingen
3. analyse van jurisprudentie en literatuur, parlementaire stukken, wetgeving
4. vragenlijst voor zorgprofessionals over ervaringen met (en zonder ervaringen met) tuchtrecht
5. forumdiscussies met cliënten en experts
6. invitational conference om bevindingen te toetsen in het veld

Resultaten
De resultaten worden in een rapport beschreven.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Projectpartners
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd; Hogeschool Leiden; Stichting Alexander