Project
Start
april 2021

Het keuzeproces van zorgvragers: een inventarisatie van de literatuur.

Partijen in de zorg hechten er grote waarde aan dat patiënten weloverwogen keuzes kunnen maken over hun eigen zorg en daar een actieve rol in hebben. Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor passende zorg, met basisprincipes als waardegedreven zorg, samen beslissen over de behandeling, de juiste zorg op de juiste plek en gezondheidsbevordering.

Doel
In dit rapport schetsen we op grond van een beknopte inventarisatie van de literatuur de stand van de kennis over het keuzeproces van patiënten, de informatiebehoefte daarbij en (effecten van) informatievoorziening, en plaatsen dit in het licht van passende zorg.

Methode
De inventarisatie bestaat uit enerzijds een literatuuronderzoek en anderzijds interviews met experts. Naast experts binnen het domein van de zorg, interviewen we ook experts buiten de zorg, om zo inzicht te krijgen in lessen die we daarvan kunnen leren.

Verwachte resultaten
De resulaten zullen worden beschreven in een rapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NZa
In dit project werken we samen met
NZa en Zorginstituut Nederland