Project
Start
januari 2020

Inzicht bieden in praktijkvariatie in indicatiestellingen door wijkverpleging

Duur: jan 2020 - jun 2023

Achtergrond
Door de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022 wordt een eenduidige en goede indicatiestelling door wijkverpleegkundigen als essentieel gezien. Deze indicatiestelling – die bepaalt welke zorg noodzakelijk is op basis van de zorgvraag en zorgbehoefte van de cliënt – is namelijk het startpunt van goede zorg. Er zijn echter signalen dat wijkverpleegkundigen verschillende zorg indiceren bij ‘vergelijkbare’ cliënten. Tot nu toe blijft het echter bij signalen en enkele constateringen; er is nog onvoldoende inzicht in de omvang van de praktijkvariatie, en de aard en oorzaken hiervan. In het Hoofdlijnenakkoord is dan ook opgenomen dat gedurende de looptijd van het akkoord deze praktijkvariatie in kaart moet worden gebracht. Inzicht in de omvang, aard en oorzaken hiervan biedt aanknopingspunten om de indicatiestelling te verbeteren, en op deze manier ongewenste praktijkvariatie te verminderen.

Wat onderzoeken we?
Het onderzoek bestaat uit drie delen:
- In onderzoek 1 gaan we in op de definiëring van praktijkvariatie.
- In onderzoek 2 richten we ons op de aard en omvang van de praktijkvariatie.
- In onderzoek 3 kijken we naar passende interventies om te komen tot reductie van de ongewenste praktijkvariatie.

Methode
In onderzoek 1 maken we gebruik van literatuuronderzoek, een expertmeeting en een Delphi-studie.
Voor onderzoek 2 doen we dossieronderzoek, audits en een analyse van bestaande datasets.
In onderzoek 3 houden we interviews en organiseren we focusgroepen.

Resultaten
Dit onderzoek levert inzicht in de theoretische onderbouwing van het begrip praktijkvariatie en de aard en omvang van de praktijkvariatie bij de indicatiestelling door de wijkverpleging. Ook levert het inzicht in de factoren die van belang zijn bij praktijkvariatie bij de indicatiestelling door de wijkverpleging en wanneer dit ongewenst is. Het onderzoek levert input voor het Masterplan indicatiestelling V&VN. Uit het onderzoek volgen verbeteracties die de indicatiestelling kunnen optimaliseren. Tot slot wordt het normenkader indiceren en organiseren van zorg geëvalueerd. De resultaten van het onderzoek worden openbaar gepubliceerd en zijn daardoor voor alle partijen toegankelijk.

Onderzoekspartners
We hebben een team samengesteld bestaande uit onderzoekers van de Universiteit Maastricht, de Hogeschool Utrecht/UMC Utrecht en het Nivel. Dit samenwerkingsverband heeft veel expertise in huis op het gebied van wijkverpleging en praktijkvariatie alsmede op het gebied van de diverse methoden die in dit onderzoek worden toegepast.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)