Afgesloten
2023

Inzicht bieden in praktijkvariatie in indicatiestellingen door wijkverpleging, 2020-2023

Duur: jan 2020 - jun 2023

Achtergrond

Door de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022 wordt een eenduidige en goede indicatiestelling door wijkverpleegkundigen als essentieel gezien. Deze indicatiestelling – die bepaalt welke zorg noodzakelijk is op basis van de zorgvraag en zorgbehoefte van de cliënt – is namelijk het startpunt van goede zorg. Er zijn echter signalen dat wijkverpleegkundigen verschillende zorg indiceren bij ‘vergelijkbare’ cliënten. Tot nu toe blijft het echter bij signalen en enkele constateringen; er is nog onvoldoende inzicht in de omvang van de praktijkvariatie, en de aard en oorzaken hiervan. In het Hoofdlijnenakkoord is dan ook opgenomen dat gedurende de looptijd van het akkoord deze praktijkvariatie in kaart moet worden gebracht. Inzicht in de omvang, aard en oorzaken hiervan biedt aanknopingspunten om de indicatiestelling te verbeteren, en op deze manier ongewenste praktijkvariatie te verminderen.

Wat onderzoeken we?

Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken:

  1. In onderzoek 1 gaan we in op de definiëring van praktijkvariatie.
  2. In onderzoek 2 richten we ons op de aard en omvang van de praktijkvariatie.
  3. In onderzoek 3 kijken we naar passende interventies om te komen tot reductie van de ongewenste praktijkvariatie.

Methode

  1. In onderzoek 1 maken we gebruik van literatuuronderzoek, een expertmeeting en een Delphi-studie.
  2. Voor onderzoek 2 doen we dossieronderzoek, audits en een analyse van bestaande datasets.
  3. In onderzoek 3 houden we interviews en organiseren we focusgroepen.

Resultaten

  1. Het onderzoek levert inzicht in de theoretische onderbouwing van het begrip praktijkvariatie en de aard en omvang van de praktijkvariatie bij de indicatiestelling door de wijkverpleging.
  2. Het onderzoek levert het inzicht in de factoren die van belang zijn bij praktijkvariatie bij de indicatiestelling door de wijkverpleging en wanneer dit ongewenst is.
  3. Het onderzoek levert input voor het Masterplan Indicatiestelling V&VN. Uit het onderzoek volgen verbeteracties die de indicatiestelling kunnen optimaliseren.
  4. Tot slot wordt het normenkader indiceren en organiseren van zorg geëvalueerd. De resultaten van het onderzoek worden openbaar gepubliceerd en zijn daardoor voor alle partijen toegankelijk.

Onderzoekspartners

Er is een team samengesteld dat  bestaat uit onderzoekers van de Universiteit Maastricht, de Hogeschool Utrecht/UMC Utrecht en het Nivel. Het samenwerkingsverband heeft veel expertise in huis op het gebied van wijkverpleging en praktijkvariatie en kennis van  de diverse methoden die in dit onderzoek worden toegepast.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)