Project
afgesloten

Kwaliteit huisartsenopleiding 2013

In 2005 en in 2011 onderzocht het NIVEL de tevredenheid van aio’s huisartsgeneeskunde en pas afgestudeerde huisartsen over de huisartsenopleiding. Er is inmiddels een goed meetinstrument ontwikkeld en de data kunnen als benchmark fungeren. Het monitoren van de tevredenheid door de meting te herhalen is een geschikt instrument voor kwaliteitsbewaking.
Wat is de ervaren kwaliteit van de huisartsopleiding in 2013 door aios en pas afgestudeerde huisartsen, hoe verschilt dit met de metingen van items die in 2011 (en daar waar mogelijk in 2009 en 2005) zijn uitgevoerd?
Evenals in 2011 is het doel de enquête in 2013 uit te zetten onder alle aios die op 1 september 2013 in dienst zijn van de SBOH.. Daarbij is ook nu weer de inzet en ondersteuning van de opleidingen, opleiders, de SBOH en de LOVAH van groot belang.
Daarnaast zullen tevens de laatste twee cohorten pas afgestudeerde huisartsen uit de SBOH-registratie worden weer worden benaderd voor deelname.
Verwacht kan worden, dat de herhaling van het onderzoek naar de kwaliteit van de opleiding zowel veranderingen in de ervaringen met het opleidingsaanbod, als veranderingen in de verwachtingen en tevredenheid van de aios (en pas afgestudeerden) kan monitoren. Daardoor kan ingespeeld worden op de meest recente aandachtspunten voor de opleiding.
Dit project wordt gesubsidieerd door
SBOH
In dit project werken we samen met
SBOH (begeleidingscommissie)