Project
Start
mei 2023

Kwaliteit van leven, ervaringen en ondersteuningsbehoeften van naasten van mensen met een beperking

Duur: mei 2023 - okt 2024

Achtergrond

Onderzoek over de jaren heen laat zien dat naasten die een gezinslid met een beperking intensief ondersteunen, het risico lopen overbelast te raken. De verwachting is dat er de komende jaren een groter beroep zal worden gedaan op naasten, vanwege de schaarste in de zorg.

Doel

Inzicht bieden in de kwaliteit van leven van naasten, de verschillen hierin tussen groepen en de ontwikkelingen in de tijd op dit vlak. Daarnaast inventariseren we  knelpunten die naasten ervaren in de zorg voor hun naaste en behoeften die zij hebben aan aan ondersteuning hierbij, in het bijzonder tijdens transities of overgangsmomenten van hun naaste.

Werkwijze

We doen vragenlijstonderzoek onder naasten van mensen met een beperking, gecombineerd met (groeps)interviews. We werken hierin samen met ervaringsdeskundige naasten. We letten bij de werving van panelleden op diversiteit en zetten ons in om mensen met een migratieachtergrond zoveel mogelijk bij het onderzoek te betrekken. Deelnemers die willen meedoen en hun toestemming geven, vormen samen een nieuw panel.

Verwacht resultaat

Het onderzoek levert een nieuw panel op met naasten, met wie we een monitor vormen. Daarnaast publiceren we een eerste rapport binnen deze nieuwe monitor, met de resultaten van het eerste onderzoek met het panel. Met de uitkomsten - over ervaren kwaliteit van leven, zorgervaringen en ondersteuningsbehoeften - kunnen beleidsmakers, belangenorganisaties, en professionals beleid en zorgpraktijk afstemmen op de rol, wensen en mogelijkheden van naasten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Labyrinth, Utrecht