Project
Afgesloten
2019

Leerpunten implementatie Verbeterprogramma Palliatieve Zorg 2012-2016

Duur: jul 2018 - dec 2019

Achtergrond
In dit project wordt nagegaan welk vervolg het veld gaf aan de verbeterprojecten die zij uitvoerden in het kader van het ZonMw-programma Verbeterprogramma Palliatieve Zorg, dat liep van 2012 tot en met 2016. In zo'n verbeterproject werd een zogenaamd Goed Voorbeeld geïmplementeerd met als doel de palliatieve zorg te verbeteren. Een Goed Voorbeeld was bijvoorbeeld de Signaleringsbox, Palliatieve Thuiszorg (PaTz), een Zorgconsulent palliatieve zorg, of de Inspiratiecyclus STEM. Uit de evaluatie van de projecten, gedaan direct na afloop van de projectperiode, bleek dat de implementatie van het Goede Voorbeeld over het algemeen nog onvoldoende gevorderd was om te kunnen spreken van borging van het Goede Voorbeeld (de Veer e.a., 2017).

Doel
We geven meer inzicht geven in impementaite op de lange termijn: de borging, de randvoorwaarden en de ervaren meerwaarde van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg.

Methode
We verzamelen data onder de projectleiders van 76 verbeterprojecten uit het Verbeterprogramma om in te gaan op het vervolg van het project bij projectleiders, aan de hand van een vragenlijst met deels gesloten en deels open vragen en vijf verdiepende interviews.
Om een goede respons te bevorderen, kunnen projectleiders kiezen tussen telefonische afname of online invullen van de vragenlijst. In aanvulling op de korte bevraging worden vijf kwalitatieve diepte-interviews gehouden. Doel is een nader verdieping van de resultaten van de korte bevraging. Op deze manier krijgen we ten eerste informatie waarmee we de uitkomsten van de vragenlijst kunnen illustreren en ten tweede informatie waarmee we de uitkomsten van de vragenlijst kunnen duiden.

Resultaat
De resultaten van het project worden beschreven in een openbaar digitaal rapport en zullen leerpunten bieden voor anderen die voornemens zijn een methodiek of materiaal te implementeren en borgen in de zorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw