Afgesloten
2011

Marktscan Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), 2011

Duur: feb - jun 2011

Achtergrond
In 2010 is de NZa gestart met het structureel in beeld brengen van haar toezichtsterrein door middel van een marktscan van elke zorgmarkt die onder haar toezicht valt. Onderdeel van deze marktscan zijn een aantal patiëntgebonden indicatoren. Om hier invulling aan te geven dienen klantervaringen en -gedrag geobjectiveerd te worden.

Onderzoeksvragen
Zijn de meningen en ervaringen van zorgconsumenten op een structurele en uiteindelijk te kwantificeren manier te verzamelen? Welke bronnen zijn hiertoe te raadplegen, welke informatie leveren deze bronnen op en welke witte vlekken blijven er over?

Methoden
Voor vijf zorgmarkten zoeken naar bronnen die reeds voor handen zijn, en in overleg met de NZa nagaan in hoeverre de gegevens in deze bronnen voldoen als operationalisering ten behoeve van een marktscan. Voor zover er geschikt materiaal wordt aangetroffen wordt die operationalisering voor twee markten nader uitgewerkt. De beschikbare gegeven worden gerapporteerd en in onderling overleg worden de witte vlekken vastgesteld. Voor deze witte vlekken worden voorstellen geformuleerd voor de manier waarop met onderzoek onder zorgconsumenten toch gegevens kunnen worden verzameld.

Resultaat
Inzicht in de mogelijkheid om meningen en ervaringen van zorgconsumenten op een structurele en kwantificeerbare manier te verzamelen. Meer specifiek inzicht in de te raadplegen bronnen, de informatie die ze opleveren en de witte vlekken die overblijven.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)