Publicatie

Publicatie datum

Het objectiveren van consumentervaringen en -gedrag ten behoeve van de NZa-marktscan.

Hopman, E.P.C., Friele, R.D., Jong, J.D. de. Het objectiveren van consumentervaringen en -gedrag ten behoeve van de NZa-marktscan. Utrecht: NIVEL, 2011. 91 p.
Download de PDF
Deze marktscan geeft inzicht in het marktgedrag van patiënten en consumenten in verschillende deelmarkten. In dit onderzoek hebben twee activiteiten centraal gestaan.

De eerste betrof de operationalisering van het begrip 'marktgedrag'. Om dit begrip te operationaliseren zijn drie workshops gehouden, waarin medewerkers van de NZa en onderzoekers van het NIVEL intensief hebben samengewerkt. Het ging om een operationalisatie die enerzijds goed moet aansluiten bij de taken van de NZa, maar ook valide en betrouwbare resultaten zou moeten opleveren. Uiteindelijk is een beperkt set aan variabelen vastgesteld waarmee ontwikkelingen in marktgedrag kunnen worden gevolgd. Die set is in principe bruikbaar voor veel verschillende zorgmarkten, zodat onderlinge vergelijking tussen zorgmarkten mogelijk is.

De tweede activiteit betrof het zoeken naar gegevensbronnen die op een betrouwbare manier met enige regelmaat de relevante gegevens zouden kunnen leveren voor de marktscan. Ondanks het feit dat er in Nederland heel veel onderzoek wordt gedaan en ook veel gegevens worden verzameld, bleken er geen gegevensverzamelingen te vinden te zijn die op reguliere basis gegevens publiceren over het marktgedrag. Over bijvoorbeeld kwaliteit was er wel veel informatie, maar niet over marktgedrag. Op zich is dit verschil begrijpelijk. De kwaliteitswet dateert van 1996 en heeft ook geleid tot een veelheid van gegevens op het gebied van kwaliteit. De wetgeving waarin marktgedrag aan de orde is, zoals de Wet marktordening gezondheidszorg, dateert echter van tien jaar later: 2006. Dit betekent dat de gegevensinfrastructuur op dit punt nog vormgegeven dient te worden. De alhier ontwikkelde
marktscan kan gezien worden als een eerste stap op dit pad.

Deze rapportage is een coproductie tussen de NZa en het NIVEL.