Start
januari 2024

Meten van organisatiegezondheidsvaardigheden via aansluiting bij het M-POHL netwerk

Duur: jan 2024 - mei 2027

Achtergrond

Momenteel bestaan er geen gestandaardiseerde gegevens over - ten eerste - de mate waarin zorginstellingen in Nederland in staat zijn om passende zorg te leveren aan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en - ten tweede -hoe Nederland zich in dit opzicht verhoudt tot andere landen in Europa.
Het ministerie van VWS heeft de ambitie om passende zorg voor iedereen te realiseren. Het terugdringen van gezondheidsverschillen door het leveren van passende zorg is een belangrijke route waarlangs men dit wil bereiken. Om de resultaten van beleidsinspanningen te kunnen monitoren en de prestatie van Nederland ook internationaal te kunnen vergelijken zijn betrouwbare indicatoren nodig over de mate waarin Nederlandse zorginstellingen gezondheidsvaardig zijn.

Doel 

Het in kaart brengen van de vaardigheden van Nederlandse ziekenhuizen ten aanzien van het verlenen van passende zorg aan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.  

Methode

We zetten een internationaal vergelijkbare vragenlijst uit, ontwikkeld binnen het M-POHL-netwerk. Het project kent een aantal stappen:

  1. vertalen van de M-POHL-vragenlijst voor het meten van organisatievaardigheden naar het Nederlands en valideren van de vragenlijsten voor de Nederlandse context
  2. pilot-testen van de vertaalde vragenlijst in tenminste één ziekenhuis
  3. meten van organisatievaardigheden in zoveel mogelijk Nederlandse ziekenhuizen met de gevalideerde vragenlijst

Resultaten

  • een Nederlandstalige factsheet met een overzicht van de uitkomsten uit de OHL-survey voor Nederlandse ziekenhuizen
  • een Nederlandstalige factsheet met een overzicht van de gezondheidsvaardigheden van ziekenhuizen in Nederland in internationaal perspectief;
  • een bijdrage aan een Engels rapport en wetenschappelijke publicatie vanuit het M-POHL-netwerk van de uitkomsten uit de survey, met een uitgebreide beschrijving en verdieping van de internationale vergelijking
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
RIVM; WHO Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy (M-POHL)