Start
januari 2015

Monitor Krimpgebieden in zorgvraag en zorgaanbod 2015-2023

Duur: jan 2015 - dec 2023

Achtergrond

De krimpregio’s in Nederland verdienen speciale aandacht omdat het risico dreigt dat door een cumulatie van trends en factoren de toegankelijkheid van de zorg in deze gebieden onder de maat zal raken.

Onderzoeksvragen

  1. Hoe ontwikkelt de zorgvraag en het zorgaanbod zich in de krimpregio’s, gebaseerd op een quick scan van bestaande bronnen?
  2. Hoe kan een instrumentarium opgezet worden om op regelmatige basis en nationaal niveau de zorg in de krimpregio’s te monitoren?

Methode

We maken gebruik van verschillende Nivel-bronnen, waaronder de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM), de landelijke aanbodregistratie huisartspraktijken binnen Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg en de zorggegevens uit  Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarnaast voeden landelijke databases van zorgverzekeraars, het CBS, en GGD’en de monitor.

Resultaat

Het rapport beschrijft de resultaten van een quick scan, die beschouwd kunnen worden als een eerste toepassing van een zorgmonitor voor de krimpregio’s. De opbouw, methodische en data-technische verantwoording van de monitor wordt in het rapport beschreven, evenals hoe deze een bijdrage kan leveren aan de nationale beleidsvorming rond zorg in de krimpregio’s.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS