Afgesloten
2017

Monitor Wet kwaliteit, klachten, en geschillen zorg (Wkkgz) 2017 - 2019

Duur: apr - sept 2017

Achtergrond
Eind 2015 werd de Wkkgz door de Eerste Kamer aangenomen. De minister heeft aan de kamer toegezegd een jaarlijkse monitor Wkkgz te laten uitvoeren. Met de voorgestelde monitor wil het NIVEL inzicht geven in hoe in de praktijk invulling is gegeven door zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz.
Op welke manier wordt in de praktijk invulling gegeven aan het klachtrecht, zoals vastgelegd in de Wkkgz? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen bij zorgaanbieders op het gebied van het klachtrecht zoals geformuleerd in de Wkkgz?

Doel
De aanpak van deze monitor Wkkgz zal in grote lijnen bestaan uit het gebruik van reeds gepubliceerde onderzoeksgegevens en informatie op websites. In een enkel geval wordt nieuwe informatie verzameld.

Methode
Zo zal er een vragenlijst worden uitgezet onder klachtenfunctionarissen, om inzicht te krijgen in de veranderingen die zich als gevolg van de Wkkgz hebben voorgedaan in de laagdrempelige afhandeling van klachten, en de gevolgen van de Wkkgz voor deze beroepsgroep.

Resultaat
Deze monitor geeft inzicht in de huidige stand van zaken (2017) vanuit het perspectief van de doelstellingen van de Wkkgz op het gebied van het klachtrecht. Dit inzicht kan gebruikt worden ter ondersteuning van het implementatieproces van de Wkkgz.

in 2019 wordt de tweede meting gedaan.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS