Project
afgesloten

Ontwikkeling van een CQ-Index Geboortezorg

Duur: november 2006 - december 2007

Met alle ontwikkelingen in de gezondheidszorg wordt het belang van een eenduidige meetmethode voor het vaststellen van de kwaliteit van de geboden zorg steeds groter. Een recente ontwikkeling daarin is een vorm van cliëntenraadpleging, die de naam ‘CQ-Index’ heeft gekregen.

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een vragenlijst voor cliëntenraadpleging in de geboortezorg, dat wil zeggen: alle zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed.

De te ontwikkelen vragenlijst richt zich op de ervaringen van cliënten met geboortezorg en de rol van de zorgverzekeraars daarbij. Het onderzoek bestaat uit twee fasen die samen een doorlooptijd van 10 maanden hebben. De eerste fase betreft het vaststellen van kwaliteitsthema’s en daarbinnen kwaliteitsaspecten voor een CQ-Index Geboortezorg, door middel van interviews met sleutelfiguren en focusgroepgesprekken met cliënten.Het tweede gedeelte bestaat uit het op middelgrote schaal uittesten, valideren en vervolgens aanpassen van de conceptvragenlijst tot een CQ-Index Geboortezorg.

Het onderzoek zal resulteren in een rapport en een wetenschappelijk artikel over de constructie en validering van de vragenlijst. De vragenlijst zelf, de CQ-Index Geboortezorg, als product van dit onderzoek, zal onder het beheer komen van een (nog op te richten) instituut voor klantenervaringen in de zorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Miletus