Afgesloten
2007

Opstellen programma evaluatie van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de zorgtoeslag (Wzt), 2007

Duur: aug 2007 - sep 2007

Achtergrond
Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet in werking getreden; het verschil tussen ziekenfonds- en particuliere verzekeringen is verdwenen. Ook de ziektekostenregelingen voor ambtenaren zijn verdwenen. Er is een wettelijk verplichte basisverzekering voor iedereen gekomen. Met de nieuwe Zorgverzekeringswet wil de overheid de zorg betaalbaar houden door meer verantwoordelijkheid te leggen bij consumenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Deze partijen krijgen meer ruimte om zelf te beslissen, maar worden tegelijkertijd meer geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Het ministerie van VWS heeft toegezegd om 5 jaar na invoering van de Zorgverzekeringswet een evaluatie voor te leggen. Dit is ook expliciet opgenomen in artikel 125 van de Zvw. In de memorie van toelichting staat: “De minister van VWS zal een evaluatie van deze wet uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding aan het parlement zenden. De termijn van vijf jaren lijkt lang, maar is noodzakelijk. De Zvw wijzigt de bestaande praktijk namelijk zo ingrijpend, dat een evaluatie na drie of vier jaar nog geen betrouwbaar beeld van de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk zal kunnen laten zien. Tegelijk met de Zvw is de wet op de zorgtoeslag (Wzt) ingevoerd. Een evaluatie van deze wet is expliciet opgenomen in artikel 6 van de Wzt. Ter voorbereiding van deze evaluaties moet een programmatekst worden opgesteld. Het doel van dit project is het opstellen van deze programmatekst.

Doel
Het doel van dit project is het beschrijven van het programma voor de evaluatie van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag. Bij de evaluatie gaat het om de werking en effecten van de wetten, centraal staan de doelen van de wetten en de instrumenten die de wetten in dat kader bieden. Ook wordt in kaart gebracht welke voor de evaluatie noodzakelijke informatie op welk moment beschikbaar is en welke informatie nog ontbreekt.

Methode
Desk research

Resultaat
Een programmatekst die een goed kader vormt voor de evaluatie van de Zvw en de Wzt.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Erasmus Universiteit Rotterdam