Project
Afgesloten
2008

Quickscan Opleiden, trainen, oefenen (OTO) ter voorbereiding op spoedeisende medische hulpverlening bij rampen, 2007-2008

Duur: oktober 2007 - maart 2008

Achtergrond
Voorafgaand aan goedkeuring van de WVR (Wet op de VeiligheidsRegio’s) door Tweede en Eerste Kamer bestaat bij de ministeries van BZK en VWS behoefte aan inzicht in de stand van zaken rondom opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op de spoedeisende medische hulpverlening in het land.
Het gaat om de stand van zaken bij ziekenhuizen, met en zonder SEH, om academische ziekenhuizen en ziekenhuizen met de aantekening van traumacentra, om ambulancediensten, meldkamers, huisartsen(-posten), GGz-instellingen, GGD-en en GHOR-bureaus. Voor het programma Geneeskundige Bestuurlijke Informatievoorziening (G-BIV) geldt, dat uit de inventarisatie van de stand van zaken OTO, informatie voortkomt over de samenwerking tussen zorginstellingen op het terrein van de drie GHOR processen: hoe verloopt de uitwisseling van informatie tussen de procespartners?

Mthode
- Er zal een literatuurstudie uitgevoerd worden.
- Persoonlijke interviews met experts (personen), vertegenwoordigers van koepelorganisaties (LvTC, NFU, VZN, AZN, VHN, LHV, NHG, GGD-NL, GHOR-NL en GGz-NL, Rode Kruis en kennisinstituten). Ook de coördinatoren van de traumacentra worden persoonlijk geïnterviewd.
- Telefonische interviews worden afgenomen met alle hoofden GHOR-bureau, GGD directeuren en crisiscoördinatoren van ziekenhuizen in het land.
- Telefonische enquêtes worden afgenomen bij alle hoofden SEH, OTO-functionarissen van RAV’s en managers van huisartsenposten.

Resultaat
Rapportage van stand van zaken rond OTO, mede op grond waarvan plannen voor de nabije toekomst kunnen worden geïmplementeerd, parallel aan invoering WVR
Dit project wordt gesubsidieerd door
Geneeskundige-Bestuurlijke Informatie Voorziening (G-BIV), Ministerie van Bi Za, Ministerie van V WS- directie Curatieve Zorg