Afgesloten
2009

Samen naar de dokter: evaluatie Gezamenlijke Medische Consulten (GMC), 2007-2009

Duur: 2007 - 2009

Achtergrond
In een GMC ondergaan10 à 15 patiënten tegelijkertijd een medisch consult met hun eigen arts met het doel ook van elkaar te leren. De arts bespreekt met de patiënten een voor een het ziekteverloop in aanwezigheid van de anderen die hiervan het nodige opsteken en op interveniëren. Vooral de onderlinge aanmoedigingen en gedragscorrecties lijken nuttig voor het gedrag van de patiënt. Deze zogeheten peer-to-peer informatie-uitwisseling en ondersteuning staan momenteel erg in de belangstelling vanwege de erkende meerwaarde van gedeelde patiëntenervaringen bij de bevordering van zelfzorg en autonomie. GMC is ook wereldwijd een nieuwe consultvorm. Tot nu toe is er echter weinig zicht op de meerwaarde ten opzichte van individuele consulten. Een evaluatie bij zowel patiënten als zorgverleners is noodzakelijk om grootschalige introductie en implementatie van GMC’s mogelijk te maken. Daartoe gaan wij een vergelijking maken van het hulpverleningsproces en de uitkomsten van GMCs ten opzichte van individuele medische consulten bij dezelfde patiëntenpopulatie en dezelfde artsen.

Onderzoeksvraag
1. Hoe verlopen GMCs wat betreft structuur, patiënteninbreng en duur in vergelijking met individuele medische consulten bij een even groot aantal andere patiënten met dezelfde aandoening en dezelfde arts?
2. In welke mate wordt in GMCs, in vergelijking met individuele consulten, door een arts adequaat gereageerd op emotionele uitingen en vragen om informatie van de patiënt (en eventuele naaste)?
3. Verschillen patiënten na afloop van GMCs en individuele consulten in de mate van tevredenheid, de mate waarin aan hun behoeften is voldaan, de mate waarin zij zich gerustgesteld voelen en in de mate waarin zij de verstrekte informatie kunnen repliceren?
4. Verschillen patiënten gedurende 3 maanden na afloop van GMCs en individuele consulten in adequaat medicijngebruik en aantal en type herhaalconsulten?

Methode
Voor bovenstaande inventarisaties worden 15 GMCs en de daarin participerende (homogene groepen) patiënten vergeleken met eenzelfde aantal patiënten in een individueel consult bij dezelfde arts. Al deze consulten in één GMC betreffen herhaalconsulten bij patiënten met dezelfde aandoeningen. Patiënten worden op de hieronder beschreven wijze willekeurig toegewezen aan een GMC of individueel consult.
Op basis van bewezen waarde de invoering van GMC’s in een stroomversnelling te krijgen.

Resultaat
Hiervoor is nodig inzicht in de mate van tevredenheid, gezond gedrag, emotionele belasting en medische consumptie na afloop van een GMC, in vergelijking tot individuele medische consulten. Tevens worden er aanbevelingen geformuleerd aan de gespreksleiding over de manier waarop de effectiviteit en appreciatie van het GMC kan worden verhoogd. Bekeken zal ook worden waar bij de drie aandoeningen gemeenschappelijke elementen zitten die voor alle aandoeningen in een GMC zouden moeten zitten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Kwaliteitscentrum voor de gezondheidszorg CBO