Afgesloten
2019

Slimme zorg thuis aan mensen met COPD en mensen met hartfalen, 2019

Duur: mei - dec 2019

Achtergrond
In het Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022 is opgenomen dat opschaling van zinvolle en doelmatige innovaties, e-health-toepassingen en digitaal ondersteunde zorg dienen te worden versneld. Dit om er zorg voor te dragen dat de kwaliteit van zorg in Nederland verder verbetert en fysiek, tijdig en financieel toegankelijk blijft. E-health-toepassingen dienen een regulier onderdeel van de goede zorg te worden en de regie op de gezondheid door mensen zelf te ondersteunen. Deze afspraken passen in het gedachtegoed van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. In de motie van Rutte is specifiek vastgelegd dat expliciet aandacht wordt geschonken aan de implementatie van ‘slimme zorg thuis’ voor mensen met COPD en hartfalen. Dit met het uiteindelijke doel de beweging naar slimme zorg een stap verder te brengen, d.w.z. op grootschalige wijze te implementeren. Om het veld handvatten te geven ‘slimme zorg thuis’ voor mensen met COPD en hartfalen te implementeren, is informatie nodig over de voortgang van het aanbod en gebruik ervan. We richten ons in het kader van dit voorstel op slimme zorg thuis door ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.

Doel
Het doel van het onderzoek is een eerste verkenning om inzicht te krijgen in de mate waarin slimme zorg voor COPD en hartfalen binnen de medisch-specialistische zorg ingezet wordt en welke programma’s veelbelovend zijn zodat het veld volgende stappen kan zetten in het implementatieproces.

Onderzoeksvragen
1. In hoeverre bieden ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (zbc’s) ‘slimme zorg thuis’ aan mensen met COPD en/ of aan mensen met hartfalen en in hoeverre zijn er plannen dit binnen een jaar aan te bieden?
2. In hoeverre is ‘slimme zorg thuis’ onderdeel van de reguliere zorg?
3. Is er een verschil in gebruik van ‘slimme zorg thuis’ naar type ziekenhuizen, zbc’s of afdeling?
4. Welke vormen van ‘slimme zorg thuis’ bieden medisch specialisten aan of willen ze binnen een jaar aan gaan bieden?
5. Welke vormen of programma’s van ‘slimme zorg thuis’ vinden medisch specialisten veelbelovend in relatie tot een positieve bijdrage aan kwaliteit van leven en regie op eigen gezondheid en het voorkomen van ongewenste spoedopnames bij mensen met COPD en/of hartfalen?

Projectpartners
Nictiz