Afgesloten
2021

Structurele financiering kennis- en kwaliteitsontwikkeling bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 2019-2021

Duur: okt 2019 - 2021

Aanleiding
Het is een algemeen gevoelde zorg dat een structurele financiering van het kennis- en kwaliteitsbeleid van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde in Nederland ontbreekt. Deze structurele financiering is nodig om een solide basis te creëren voor wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling, bij- en nascholing en de opleiding. En om deze in samenhang met elkaar op een hoger niveau te brengen. Dit is niet alleen noodzakelijk om de al lang bestaande krapte op de arbeidsmarkt van bedrijfs- en verzekeringsartsen op te lossen. Een structureel gefinancierd kennis- en kwaliteitsbeleid maakt het ook mogelijk om de kansen te realiseren die er nu zijn om de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde als vakgebied beter te profileren. Beide zorgen ervoor dat in Nederland de zorg en ondersteuning van de beroepsbevolking verbetert, en daarmee hun productiviteit, belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid.

Doel
Onderzoeksvraag en doelstellingen
De hoofdvraag van dit onderzoek was als volgt: Welke financieringsmodellen kunnen worden ontwikkeld voor een structureel kennis- en kwaliteitsbeleid van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde?

Onderzoeksdesign
Bij deze hoofdvraag zijn de volgende bijbehorende doelstellingen opgesteld
- Het in kaart brengen van de huidige en toekomstige kosten van dit kennis- en kwaliteitsbeleid
- Het verkennen van de huidige en de mogelijke, toekomstige structurele financieringsmodellen van dit kennis- en kwaliteitsbeleid
- Het toetsen van deze mogelijke, structurele financieringsmodellen
- Het geven van een (vervolg)advies voor het inzetten van de mogelijke, structurele financieringsmodellen voor het kennis- en kwaliteitsbeleid

Methode
Om de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden, is er gebruik gemaakt van de volgende methoden:
- Desk research
- Interviews met (aanverwante) beroepsgroepen
- Focusgroepen met alle relevante stakeholders
- Werksessie met alle relevantie stakeholders
- (Juridische) toetsing van financieringsmodellen

Resultaten
Het eindproduct van het onderzoek betreft een rapport, waarin inzicht wordt gegeven in de belangrijkste elementen van het kennis- en kwaliteitsbeleid van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en de bijbehorende huidige en toekomstige (verwachte) kosten. Daarnaast zijn mogelijke structurele financieringsmodellen voor de verschillende elementen van dit beleid verkend en is een advies gegeven ten aanzien van de inzet van deze financieringsmodellen en de benodigde vervolgstappen.

Projectpartners
Zorgvuldig Advies