Afgesloten
2014

Studentenmonitor Beroepskeuzes, Beroepsvorming en Loopbanen in de Geneeskunde 2012-2014

Duur: dec 2012 - dec 2014

Studentenmonitor Beroepskeuzes, Beroepsvorming en Loopbanen in de Geneeskunde 2012-2014 bevat de eerste twee jaar van de cohortstudie.

Achtergrond
De Studentenmonitor wil inzicht bieden in de focus- en omslagpunten voor specialisatiekeuzes binnen de opleiding geneeskunde en de mogelijkheden deze te beïnvloeden. Door longitudinale dataverzameling kunnen specifieke trends ontdekt worden die aanbevelingen mogelijk maken om de beroepskeuzes, beroepsvorming en loopbanen van toekomstige artsen in Nederland waar wenselijk te sturen. De monitor kan een belangrijke bijdrage leveren aan de beroepenstructuur en ontwikkeling van het artsenberoep in Nederland.

Onderzoeksvragen
Wat zijn de focus- en omslagpunten voor specialisatiekeuzes in de opleiding geneeskunde en wat zijn de mogelijkheden om deze keuzes te beïnvloeden?
Meer specifieke onderzoeksvragen zijn:
1. Welke opleidingskeuzes maken studenten geneeskunde en basisartsen in de loop van hun opleidingstraject? (ontwikkelingen, keuzemomenten, invloed van achtergrondkenmerken en sociale omstandigheden)
2. Op welke wijze worden studenten geneeskunde tijdens hun basis- en vervolgopleiding ge-vormd tot leden van de medische professie? (ontstaan beroepsidentiteit, ontwikkeling van professionaliteit, beïnvloedende factoren)
3. Welke veranderingen treden op in de loopbaanvoorkeuren en keuzepatronen van studenten geneeskunde en artsen? (beïnvloedende factoren, gevolgen voor het aanbod van artsen)

Project design
In het eerste jaar worden twee deelthema’s uitgewerkt in de theoretische verkenning. Een oriëntatie op invloeden op de opleidingskeuzes, en daarnaast op de rol die beroepsvorming speelt, gerelateerd aan de levensfase met conflicterende rollen (beroepsbeoefenaar en partner/ouder). Dit literatuuronderzoek biedt het basismateriaal voor de enquête, die vervolgens wordt uitgezet. Dit is een eenmalige enquête die verstuurd wordt naar alle studenten van de basisopleiding van alle deelnemende faculteiten.
In het tweede onderzoeks-jaar worden cohortgegevens verzameld: de eerstejaars en de zesdejaars van de basisopleiding die in jaar 1 benaderd werden, worden een jaar later als respectievelijk tweedejaars en eerstejaars in de vervolgopleiding opnieuw benaderd. Daarnaast worden nieuwe cohorten benaderd: de nieuwe eerstejaars en zesdejaars van de basisopleiding. Halverwege het tweede jaar zal op basis van een evaluatie besloten worden over de verdere cohortstudie in vervolgjaren.

Resultaten
Rapportage
De SBOH als werkgever van de aios Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, is zeer geïnteresseerd in de wijze waarop aios tot hun keuze voor een specialisme komen en wat hen daarbij motiveert. Ook andere partijen worden door dit onderzoek ondersteund in hun beleid: vertegenwoordigers van de Ministeries van VWS en OC&W, het Opleidingsfonds, het Capaciteitsorgaan, de KNMG en beroepsverenigingen en uiteraard de studenten geneeskunde.

Dit project wordt gesubsidieerd door
SBOH
Projectpartners
Universiteit Maastricht