Afgesloten
2013

Sturingsinformatie over patiëntveiligheid voor bestuurders in zorginstellingen: een sectoroverstijgende evaluatie, 2012-2013

Duur: dec 2011 - dec 2013

Achtergrond
Raden van Bestuur (RvB) van zorginstellingen zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. Desondanks beschikken zij vaak niet over voldoende inhoudelijke informatie over de zorgverlening en de uitkomsten ervan. Nog moeilijker wordt het als de RvB grip wil krijgen op mogelijke zorggerelateerde schade. In recente adviezen is daarom voorgesteld om een informatieprotocol te hanteren tussen medisch management en RvB, en vervolgens RvB en raad van toezicht. Er ontbreken op dit moment effectieve methodieken die de RvB van de benodigde informatie kunnen voorzien. De geïntegreerde interventie van gestructureerd dossieronderzoek en multidisciplinaire feedbackbijeenkomsten (MFB) lijkt geschikt om deze informatie te leveren.

Doel
Het onderzoek biedt inzicht in hoeverre de geïntegreerde interventie van dossieronderzoek en MFB bijeenkomsten leidt tot een meer open patiëntveiligheidscultuur, een dialoog tussen professionals en RvB, een informatieprotocol en het implementeren van veiligheidsmaatregelen met potentie die de zorggerelateerde schade verminderen. Daarnaast wordt geanalyseerd in hoeverre de geïntegreerde methode wordt verankerd in de beleidscyclus en doorgang vindt na de interventieperiode. Ook worden belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie en verankering in kaart gebracht en wordt een overzicht gegeven kan de kosten en baten van de methode.

Methode
Het gaat om een Multi-methode onderzoek onder zes zorginstellingen uit drie verschillende zorgsectoren (ziekenhuis, GGZ, langdurige zorg) met voor- en nameting, gestructureerde tijdreeksmetingen, vragenlijsten, observaties en interviews.

Resultaten
Het onderzoek zal in eerste instantie meer inzicht opleveren in de meerwaarde van gestructureerd dossieronderzoek en MFB bijeenkomsten voor het sturen op en verbeteren van de patiëntveiligheid door bestuurders in zorginstellingen.
Daarnaast zal het onderzoek een aantal concrete produkten opleveren die in de drie sectoren breed verspreid kunnen worden. Het gaat om:
• Een handboek voor het zelfstandig uitvoeren van dossieronderzoek en trainingsmateriaal met oefencasuïstiek;
• Een leidraad voor het organiseren en begeleiden van Multidisciplinaire Feedback Bijeenkomsten (MFB);
• Een gestandaardiseerd overzicht met sturingsinformatie voor medisch managers en raad van bestuur op basis van dossieronderzoek, MFB’s en de monitoring van verbeteracties.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
EMGO+/VUMC - afdeling Sociale Geneeskunde