Afgesloten
2018

Toekomstverkenning van de arbeidsmarkt voor verslavingsartsen in Nederland, 2017-2018

Duur: jul 2017 - mrt 2018

Achtergrond
Sinds 2007 kent Nederland een erkende tweejarige vervolgopleiding voor de specialisatie tot verslavingsarts. Het Capaciteitsorgaan is gevraagd om een capaciteitsraming uit te voeren en een eerste richtinggevend advies uit te brengen over de ideale opleidingsinstroom om evenwicht tussen vraag en aanbod te bereiken.

Onderzoeksvraag
De vraagstellingen betreffen het inschatten van het huidige en toekomstige zorgaanbod en capaciteit aan verslavingsartsen in Nederland, de huidige en toekomstige vraag naar verslavingsartsen, en verschillende ontwikkelingen in het werkproces die de toekomstige behoefte aan verslavingsartsen kan beïnvloeden.

Methode
Enquête onder verslavingsartsen en een analyse van gegevens uit de LADIS database in combinatie met CBS cijfers en het prepareren van het ramingsmodel voor verslavingsartsen om tot een instroomadvies te komen.

Resultaat
Een onderzoeksrapport waarin het antwoord op alle onderzoeksvragen worden toegelicht, specificatie van alle parameterwaarden om het ramingsmodel voor verslavingsartsen op te stellen, inclusief methodologische verantwoording van alle onderzoekstappen, dataverzameling en data-analyse.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan