Afgesloten
2018

Verandering in aantal patienten met psychische problemen in de huisartsenpraktijk na invoering van de basis-GGZ, 2017-2018

Duur: april 2017 - mrt 2017

Achtergrond
Per 1 januari 2014 is in Nederland de basis-GGZ ingevoerd. De huisartsenpraktijk speelt een meer centrale rol in de zorg voor psychische problemen

Onderzoeksvraag
Is er over de periode 2011-2016 een verandering te zien in het volume aan behandeling van psychische en sociale problemen in de huisartspraktijk, uitgedrukt in aantal contacten/patiënt?

Methode
We beantwoorden deze vraag met behulp van de jaarlijkse uitspoel uit NIVEL Zorgregistraties. In deze uitspoel zijn bestanden beschikbaar die betrekking hebben op:
• de morbiditeit (ICPC-codering van de in een contact gepresenteerd symptoom of diagnose)
• de gedeclareerde verrichting (o.a. of er sprake is van een huisartsconsult en of er sprake is van een POH-GGZ contact, beide ook gekoppeld aan de diagnose van het contact)

Resultaat
Deze jaarlijkse uitspoelgegevens zijn beschikbaar over 2011-2016.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
KPMG Consultancy