Afgesloten
2009

Voorbehouden handelingen tegen het licht, 2009

Duur: nov 2008 - sept 2009

Achtergrond
Uitgangspunt van de wet BIG (1997) is dat eenieder zich op het terrein van de geneeskunde mag begeven, met uitzondering voor wat betreft een aantal in de wet genoemde risicovolle handelingen, de zogenaamde voorbehouden handelingen. Afgelopen decennium zijn er grote ontwikkelingen op medisch technologisch vlak en in de beroepsstructuur van de gezondheidszorg geweest. Onduidelijk is in hoeverre de lijst van voorbehouden handelingen nog bij deze ontwikkelingen aansluit.

Onderzoeksvraag
In hoeverre verdient de regeling van de voorbehouden handelingen in de Wet BIG aanpassing c.q. actualisering?

Methoden
Het onderzoek bestaat uit:
- een juridisch deel, met een analyse van wetgeving, jurisprudentie en literatuur
- een empirisch deel, met gesprekken met sleutelfiguren en enquêtes onder wetenschappelijke verenigingen en koepel- en beroepsorganisaties

Resultaat
Juridische en beleidsmatige aanbevelingen t.a.v. aanpassing van de lijst met voorbehouden handelingen in de Wet BIG.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid