Project
afgesloten

Wetenschappelijk secretaris Spoedzorg: onderzoeksondersteuning van de Adviescommissie Kwaliteit (ACK) en de Expertgroep Spoedzorg van Zorginstituut Nederland.

Het Zorginstituut Nederland heeft het NIVEL uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor onderzoeksondersteuning geleverd door een wetenschappelijk secretaris spoedzorg. Zorginstituut Nederland vindt het belangrijk dat kwaliteitsstandaarden worden ontwikkeld worden voor de spoedzorg als geheel (zowel voor de individuele schakels als voor de samenhang binnen de spoedzorgketen) en voor de 6 complexe spoedindicaties die genoemd worden in de ZN Kwaliteitsvisie Spoedzorg in het bijzonder. Als eerste stap is aan de vijf betrokken veldpartijen (NPCF, OMS, NVZ, ZN en NFU) gevraagd om aan te geven in hoeverre zij zich kunnen vinden in de indicatoren uit de ZN Kwaliteitsvisie Spoedzorg. Gaandeweg het traject hebben deze partijen besloten om te komen tot een tripartiete aanbieding van spoedzorgindicatoren. Partijen zijn inmiddels overeen gekomen dat niet langer de kritische prestatie-indicatoren uit de Kwaliteitsvisie van ZN het uitgangspunt moeten zijn, maar de indicatorensets die al tripartiet ontwikkeld zijn en ingediend zijn in het kader van de transparantiekalender (te weten indicatoren voor beroertezorg en buikaneurysma). Daarnaast worden relevante indicatoren uit de basisset IGZ (heupfractuur en myocardinfarct) voorgesteld. Voor geboortezorg wordt verwezen naar de indicatoren die tripartiet worden ontwikkeld en in 2015 zullen worden opgeleverd. Voor indicatoren met betrekking tot multitrauma bestaat draagvlak, zij het dat de definitie en de bijbehorende optimumnormen nadere uitwerking behoeven. Bovendien geldt voor alle sets dat doorontwikkeling noodzakelijk is, waarbij moet worden nagegaan of het spoedelement in deze indicatorensets voldoende is geborgd.
De nu ingediende indicatorensets voor CVA, AAA, heupfractuur, multitrauma en AMI worden tripartiet onderschreven. Wel moet worden bezien in hoeverre de indicatoren voor electieve AAA en heupvervanging geschikt zijn voor toepassing op acute AAA en op heupfractuur. Doorontwikkeling is daarnaast nodig met betrekking tot volume-indicatoren, de 30-daagse sterfte bij multitrauma en uitkomstindicatoren voor heupfracturen en AMI.
Zorginstituut Nederland zal tevens de regie nemen in het komen tot afspraken over de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en de doorontwikkeling van de indicatoren. Daartoe zal ZIN de Advies Commissie Kwaliteit (ACK) verzoeken zo spoedig mogelijk een ad hoc expertgroep in te stellen die het voortouw kan nemen voor de kwaliteitsstandaarden voor de 6 aandoeningen en de kwaliteit van de schakels in de spoedketen. Deze expertgroep zal worden ondersteund door een wetenschappelijk secretaris.
1. Afronding van traject t.a.v. kwaliteitsindicatoren en –normen
Formuleren wetenschappelijk advies ten aanzien van aspecten waarover geen overeenstemming bestaat tussen partijen, te weten: volumenormen voor de behandeling van de zes aandoeningen in de spoedeisende fase; geschiktheid van de indicatoren voor electieve AAA en heupvervanging voor toepassing op acute AAA en op de heupfractuur; 30-daagse mortaliteitcijfers voor multitrauma en de ontwikkeling van uitkomstindicatoren met betrekking tot heupfracturen en AMI (Q2 beschikbaar).
Het advies wordt ter consultatie voorgelegd aan de relevante partijen in de zorg en op grond daarvan aangepast. Zorginstituut stelt met de partijen de termijnen vast waarop eventuele doorontwikkeling en indiening voor de Transparantiekalender moet hebben plaatsgevonden. Deze afspraken gelden als afspraken in het kader van de Meerjarenagenda. Het vastleggen van de afspraken gebeurd uiterlijk in Q3 van 2015.
2. Start traject t.a.v. kwaliteit van de schakels in de spoedzorgketen
Ontwikkelen kwaliteitsvisie spoedzorg redenerend vanuit het perspectief van de patiënt, samen met partijen in de zorg inventariseren van bestaande kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsindicatoren en eventuele normen die al beschikbaar zijn met betrekking tot de verschillende schakels in de spoedzorgketen; kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en normen toetsen op tripartiet draagvlak; uitbrengen van een advies over de nog te nemen stappen om tot tripartiet gedragen kwaliteitsstandaarden, -indicatoren en bestaande normen te komen en over de termijnen waarbinnen dit redelijkerwijs mogelijk is (Q1 beschikbaar).
Het advies wordt ter consultatie voorgelegd aan de relevante partijen in de zorg en op grond daarvan aangepast. Zorginstituut stelt met de partijen de termijnen vast waarop ontwikkeling en indiening in het Register moet hebben plaatsgevonden. Deze afspraken gelden als afspraken in het kader van de Meerjarenagenda. Het vastleggen van de afspraken gebeurd uiterlijk in Q2 van 2015.
3. Start traject t.a.v. de kwaliteitsstandaarden voor de 6 aandoeningen
Samen me partijen in de zorg opstellen van een overzicht van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en (volume)normen die al beschikbaar zijn met betrekking tot de zes aandoeningen over het volledige traject van zorg (niet alleen acuut); kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en normen toetsen op tripartiet draagvlak; uitbrengen van een advies over de nog te nemen stappen om tot tripartiet gedragen kwaliteitsstandaarden, -indicatoren en bestaande normen te komen en over de termijnen waarbinnen dit redelijkerwijs mogelijk is (Q2 beschikbaar).
Het advies wordt ter consultatie voorgelegd aan de relevante partijen in de zorg en op grond daarvan aangepast. Zorginstituut stelt met de partijen de termijnen vast waarop ontwikkeling en indiening in het Register moet hebben plaatsgevonden. Deze afspraken gelden als afspraken in het kader van de Meerjarenagenda. Het vastleggen van de afspraken gebeurd uiterlijk in Q3 van 2015.
Tripartiet gedragen kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en normen (door)ontwikkelen voor de zes aandoeningen in de spoedeisende zorg en met overeenstemming van de partijen in de zorg deze aanbieden aan het Register. Zorginstituut stelt met de partijen de termijnen vast waarop eventuele doorontwikkeling en indiening voor de Transparantiekalender moet hebben plaatsgevonden. Deze afspraken gelden als afspraken in het kader van de Meerjarenagenda. Indien het (nog) niet mogelijk is om kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en normen aan te bieden wordt een advies opgesteld met de termijn waarbinnen dit redelijkerwijs wel mogelijk wordt geacht.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland