Publicatie

Publicatie datum

Bekostiging van de huisartsenzorg: monitor 2006 en eerste halfjaar van 2007.

Dijk, C.E. van, Verheij, R.A., Bakker, D.H. de. Bekostiging van de huisartsenzorg: monitor 2006 en eerste halfjaar van 2007. Utrecht: NIVEL, 2008. 43 p p.
Download de PDF
De Nederlander gaat vaker naar de huisarts. Hierdoor is het aantal door huisartsen gedeclareerde verrichtingen het eerste halfjaar van 2007 fors hoger dan in het eerste halfjaar van 2006. De stijging in het huisartsenbezoek na de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet zet door.
Met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2006 is onder meer het verschil tussen particulier en ziekenfondsverzekerden weggevallen, waardoor het nodig was een nieuwe vergoedingssystematiek voor de huisarts te introduceren. Deze systematiek is vastgelegd in het zogenoemde Vogelaarakkoord. Met subsidie van het ministerie van VWS volgt het NIVEL de effecten van de nieuwe wet op declaraties en verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Behalve dat patiënten vaker naar de huisarts gaan, zijn ook de aantallen lange consulten en visites sterk gestegen vergeleken met het eerste halfjaar van 2006. De huisarts declareerde 6,5% meer aan verrichtingen, de praktijkondersteuner 13% meer.
Verder blijken de huisartsen ook 20% meer Modernisatie en Innovatie-verrichtingen te declareren. Dit zijn bijvoorbeeld kleine chirurgische ingrepen, longfunctiemetingen, therapeutische injecties en begeleiding van diabetespatiënten, waarvan wordt gedacht dat zij verrichtingen in de tweede lijn vervangen. Vooral voor kleine chirurgische ingrepen lijken de huisartsen inderdaad minder door te verwijzen naar de specialist.
Het NIVEL volgt de ontwikkeling van de huisartsendeclaraties binnen het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van declaraties van ongeveer 95 huisartsenpraktijken met in totaal 343.627 patiënten.