Publicatie

Publicatie datum

Bekwaamheid gebruikers van medische technologie: praktische routekaart voor ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen voor het borgen van bekwaamheden.

Porte, P.J., Verweij, L.M., Wagner, C. Bekwaamheid gebruikers van medische technologie: praktische routekaart voor ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen voor het borgen van bekwaamheden. Utrecht/Amsterdam: NIVEL, EMGO+, 2017. 30 p.
Download de PDF
Medische technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg door toename van het aantal medische hulpmiddelen en de rol die zij hebben in het zorgproces. Er zijn verschillende procedures die helpen bij de implementatie en de veilige toepassing van medische technologie. Deze procedures zijn bijvoorbeeld gericht op invoering, vervanging, gebruik, onderhoud of afstoting van medische hulpmiddelen. Met name op het gebied van gebruik, wat betreft het structureel borgen van bekwaamheden van gebruikers, zijn er nog
stappen te maken om de patiëntveiligheid te verbeteren.
Deze routekaart geeft inzicht in hoe ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen het borgen van bekwaamheden van gebruikers van medische technologie kunnen organiseren. Het uiteindelijke doel hiervan is om de patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen te verbeteren. De routekaart biedt ziekenhuizen houvast bij het aantoonbaar maken dat gebruikers bekwaam zijn om een medisch hulpmiddel te gebruiken. Veel ziekenhuizen zijn hiermee al goed op weg. Voor hen kan deze routekaart helpen om een stap verder te komen in het systematisch borgen van bekwaamheid.
De routekaart biedt onder andere praktische adviezen aan de hand van voorbeelden en illustraties uit de praktijk over hoe ziekenhuizen kunnen onderzoeken waar risico’s liggen, waar iemand aan moet voldoen om bekwaam te zijn en wat gebruikers kunnen doen om bekwaam te blijven. Deze routekaart is toepasbaar voor alle ziekenhuizen en medische disciplines die gebruik maken van medische technologie.
Deze routekaart richt zich op het borgen van de benodigde kennis en praktische vaardigheden van de gebruiker om een bepaalde handeling uit te voeren, dat wil zeggen de benodigde bekwaamheid. Naast het hebben van de bekwaamheid om medische technologie veilig toe te kunnen passen, speelt ook een veilig apparaat en een veilige omgeving een belangrijke rol. Zonder deze condities is het voor een getrainde gebruiker moeilijker, of zelfs onmogelijk, de medische technologie op een veilige wijze toe te passen. Hierbij is het van belang om te werken naar een transparante cultuur waarbinnen het veiligheidsdenken normaal is en men elkaar kan aanspreken om onveilig gedrag weg te nemen. In deze routekaart richten wij ons op het borgen van bekwaamheden van gebruikers van medische
technologie.
Deze routekaart is bedoeld om ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen te ondersteunen. Ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen kunnen besluiten om de gehele routekaart te volgen of gebruik te maken van delen van de routekaart ter
aanvulling op bestaande structuren. De routekaart is geen veldnorm. Andere zorgaanbieders die de bekwaamheid van hun gebruikers voor medische technologieën wil
borgen, zoals zelfstandige behandelcentra, multidisciplinaire werkgroepen, de thuiszorg en intramurale zorg kunnen hiervoor eveneens de routekaart, of een deel hiervan, gebruiken. Wetenschappelijke verenigingen kunnen met de routekaart risico’s van de medische
technologieën die hun leden gebruiken systematisch in kaart brengen en de nodige (bij- en na)scholing in kaart brengen voor hun vakgebied.
Deze routekaart is geschreven voor iedereen die betrokken is bij het ontwikkelen en invullen van het beleid. Voor diverse betrokkenen zijn andere delen van de routekaart interessant en van toepassing.