Publicatie

Publicatie datum

Beroepsgroep diëtetiek: gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtiek (Jaarboek LiPZ 2006 & 2007).

Leemrijse, C.J., Swinkels, I.C.S., Veenhof, C., Bakker, D. de. Beroepsgroep diëtetiek: gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtiek (Jaarboek LiPZ 2006 & 2007). Utrecht: NIVEL, 2008. 78 p.
Download de PDF
In dit jaarboek worden voor de vrijgevestigde diëtisten de centrale vraagstellingen van LiPZ beantwoord en zijn enkele specifieke vragen naar aanleiding van de overheveling van de dieetadvisering naar de reguliere ziektekostenverzekering toegevoegd.

De vraagstellingen die worden beantwoord zijn:
1. Wat zijn de kenmerken van cliënten die worden verwezen naar een vrijgevestigde diëtist?
2. Door welke medici en voor welke klachten/aandoeningen worden cliënten naar een vrijgevestigde diëtist verwezen?
3. Wat is er bekend over het ‘gezondheidsprobleem’ van de cliënt die verwezen wordt naar een vrijgevestigde diëtist?
4. Hoe ziet een diëtistisch behandelplan er uit in termen van behandeldoelen, welke verrichting(en) zijn er uitgevoerd en wat is de omvang van
de behandelepisode?
5. Wat is het resultaat van de behandeling?
6. Hoe ontwikkelt het aanbod van extramurale dieetadvisering zich?
7. Is een behandelomvang van maximaal vier uur per persoon per jaar toereikend en zo niet, voor welke cliëntencategorieën is meer diëtistische begeleiding nodig?

LiPZ
LiPZ is een landelijk representatief netwerk van extramurale praktijken voor diëtetiek, fysiotherapiepraktijken, praktijken voor oefentherapie Cesar en Mensendieck. Diëtisten en therapeuten registreren binnen dit netwerk gegevens over de zorg die zij leveren. Alle zorg, ook de niet-verzekerde zorg, aan de hele patiëntenpopulatie wordt geregistreerd. LiPZ wordt uitgevoerd door het NIVEL in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Zorgverzekeraars Nederland en het College voor Zorgverzekeringen. LiPZ wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Op de pagina 'Cijfers zorgverlening diëtisten' (https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-dietisten) vindt u al onze jaarcijfers over de zorgverlening door de diëtist bij elkaar.