Publicatie

Publicatie datum

Consultatiebehoeften van verpleegkundigen en verzorgenden over euthanasie en andere medische beslissingen rondom het levenseinde.

Albers, G., Francke, A., Veer, A. de, Onwuteaka-Philipsen, B. Consultatiebehoeften van verpleegkundigen en verzorgenden over euthanasie en andere medische beslissingen rondom het levenseinde. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2012, 90(1), p. 97-98. Abstract. 10e Nederlands Congres Volksgezondheid 'Volksgezondheid 2.0', 11 en 12 april 2012, Amsterdam.

ABSTRACT:

Achtergrond. Verpleegkundigen én verzorgenden hebben een belangrijke rol in de zorg rondom het levenseinde, maar zijn niet altijd goed op de hoogte van de regelgeving rondom medische besluitvorming bijvoorbeeld bij euthanasieverzoeken. Mede hierom is het pilot-project SCEN verpleegkundige & verzorgende (SCEN v&v) opgezet. SCEN v&v is een telefonische helpdesk waar verpleegkundigen en verzorgenden terecht kunnen voor vragen en advies over besluitvorming en zorg rond het levenseinde. Dit project is een initiatief van artsenorganisatie KNMG in samenwerking met beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland). Doelstelling. Het inventariseren van de consultatiebehoeften van verpleegkundigen en verzorgenden omtrent aspecten die te maken hebben met medische besluitvorming rondom het levenseinde. Methode. Een representatieve groep van 1270 verpleegkundigen en verzorgenden werd door middel van een schriftelijke vragenlijst gevraagd of zij gebruik zouden maken van SCEN v&v. Daarnaast wordt er bijgehouden hoe vaak SCEN v&v wordt geraadpleegd om na een jaar het project te kunnen evalueren. Resultaten. De respons was 66%. Driekwart zou gebruik maken van SCEN v&v als men in het werk te maken krijgt met een euthanasieverzoek of een andere belangrijke beslissing rond het levenseinde en behoefte heeft aan informatie of advies. Consultatie zou dan vooral gaan over wet en regelgeving rondom euthanasie, palliatieve sedatie en omgang met druk van familie/patiënt. Wanneer men aangaf geen gebruik te maken van SCEN v&v (28%) is dat vooral omdat men liever directe collega’s om advies vraagt. In praktijk is SCEN v&v na ruim een half jaar 28 keer geraadpleegd. Discussie en conclusie(s). Veel verpleegkundigen en verzorgenden geven aan behoefte te hebben aan een consultatiemogelijkheid als men vragen heeft over medische beslissingen rondhet levenseinde, terwijl er tot op heden nog weinig gebruikt gemaakt is van SCEN v&v. Dit kan erop wijzen dat verpleegkundigen en verzorgenden in praktijk minder behoefte aan consultatie hebben. (aut. ref.)
Gegevensverzameling