Publicatie

Publicatie datum

De evaluatie van de Achmea PraktijkStatus. Deel 1: Wat is het effect van feedback op het vertrouwen van huisartsen in zorgverzekeraars?

Bouwhuis, S., Jong, J.D. de. De evaluatie van de Achmea PraktijkStatus. Deel 1: Wat is het effect van feedback op het vertrouwen van huisartsen in zorgverzekeraars? www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 68 p.
Download de PDF
Sinds 2010 geeft Achmea huisartsen inzicht in het zorggebruik van hun patiënten via de Achmea PraktijkStatus (Achmea PraktijkStatus). Het NIVEL heeft de Achmea PraktijkStatus in opdracht van Achmea geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie zijn in verschillende deelrapporten beschreven. In dit deelrapport presenteren we de resultaten van het deelonderzoek naar het effect van de APS op het vertrouwen van huisartsen in Achmea.
Daarnaast wordt de ontwikkeling van een aantal omstandigheden die de effectiviteit van de APS beïnvloeden uiteengezet om een verwachting te kunnen geven over het effect van de APS op de kosten en kwaliteit van zorg.

De Achmea PraktijkStatus
Achmea biedt huisartsen via de Achmea PraktijkStatus (APS) inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en de daarmee samenhangende zorgkosten. Huisartsen zijn volgens Achmea de spil in de integrale zorgketen. Achmea verwacht dat de APS huisartsen ondersteunt in deze rol en wil met de Achmea PraktijkStatus als partner van huisartsen optreden.
Huisartsen kunnen onder meer via hun verwijs- en voorschrijfgedrag invloed uitoefenen op het zorggebruik van hun patiënten. Achmea verwacht dat huisartsen die in de APS zien dat hun patiënten relatief veel zorgkosten genereren zo mogelijk hun gedrag zullen aanpassen. Dit zal vervolgens bijdragen aan kostenbeheersing zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg, zo veronderstelt Achmea. Achmea verwacht ook dat de APS zal bijdragen aan een hoger vertrouwen van huisartsen in Achmea. Dit hogere vertrouwen zal volgens Achmea een gevolg zijn van twee kenmerken van de APS. Ten eerste leidt de APS tot intensiever contact tussen huisartsen en Achmea: de APS wordt immers besproken in een gesprek tussen een relatiemanager van Achmea en een huisarts. Ten tweede zal het hogere vertrouwen volgens Achmea het gevolg zijn van het inzicht dat de APS huisartsen biedt in het zorggebruik van hun patiënten. Dit maakt de relatie met Achmea voor huisartsen namelijk waardevoller, zo verwacht Achmea. Achmea vindt het belangrijk dat huisartsen haar vertrouwen, omdat zij zowel de positie van huisartsen als de positie van zorgverzekeraars in het Nederlandse zorgstelsel belangrijk vindt.

Dit onderzoek
In dit onderzoek hebben we met behulp van online vragenlijsten het effect van de APS op het vertrouwen van huisartsen in Achmea onderzocht. Om dit in perspectief te plaatsen hebben we huisartsen ook naar hun vertrouwen in zorgverzekeraars in het algemeen gevraagd.
Ook analyseren we in dit onderzoek een tweetal ontwikkelingen die de effectiviteit van de APS kunnen beïnvloeden: 1) de manier waarop huisartsen het contact met relatiemanagers ervaren; en 2) de manier waarop zij tegen hun werk en de rol die Achmea daarin speelt, aankijken. Onder de tweede ontwikkeling valt ook de mate waarin huisartsen aangeven in staat te zijn de kosten in te schatten van hun voorschrijf- en verwijsgedrag.