Publicatie

Publicatie datum

De rol van de logopedie binnen de ouderenzorg in Nederland: eindrapport.

Batenburg, R., Hansen, J. De rol van de logopedie binnen de ouderenzorg in Nederland: eindrapport. www.nivel.nl: NIVEL, 2016. 72 p.
Download de PDF
De zorg van logopedisten is gericht op het behandelen van stoornissen in stem, spraak, taal, gehoor en slikken waarmee de kwaliteit van leven van patiënten wordt verbeterd. In toenemende mate richt deze zorg zich ook op volwassenen en ouderen, onder andere door de toenemende vergrijzing en stijging in ouderdomsaandoeningen zoals dementie waarbij spraak- en communicatieproblemen kunnen ontstaan. Doel van dit onderzoek is het verkennen van de huidige en potentieel toekomstige rol van de logopedist in de zorg voor ouderen. Drie sets van vraagstellingen vormen hierbij de leidraad.

 De eerste set vragen gaat in op de huidige logopedische zorg voor ouderen. Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend, welke zorg levert men al aan ouderen en met wie werkt men samen? Deze vragen worden door middel van literatuur- en bureauonderzoek beantwoord in hoofdstuk 2 en 3 van dit rapport.

 De tweede set vragen gaat in op de toekomst van de logopedische zorg. Voor welke aandoeningen is een grotere rol van de logopedie te verwachten, verschilt dit tussen eerste en tweede lijn en met welke beroepsgroepen gaat men vooral samenwerken? Deze vragen worden deels beantwoord in hoofdstuk 4 (met de bespreking van twee workshops onder in totaal 20 logopedisten, huisartsen en medisch specialisten) en in hoofdstuk 5 (waarin de resultaten van een enquête onder 456 leden van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) centraal staan).

 En de slotvraag is welke aanbevelingen kunnen worden gegeven aan de NVLF voor hun strategisch beleid en voor verder onderzoek. Deze vraag wordt in hoofdstuk 6 onder meer beantwoord aan de hand van een zogenaamde SWOT-analyse.

Hieronder bespreken we de belangrijkste uitkomsten van zowel de literatuurstudie, de expert- en scenarioworkshops en de ledenenquête, in de vorm van vier stellingen die tevens uitdagingen zijn voor de logopedie in de Nederlandse ouderenzorg.