Publicatie

Publicatie datum

Handreiking Gezondheidsonderzoek na Rampen: onderzoek naar psychische en fysieke gezondheid en naar zorg- en ondersteuningsbehoeften na incidenten, crises, ongevallen en rampen.

IJzermans, J., Claassen, T., Ree, J.W. van, RIVM. Handreiking Gezondheidsonderzoek na Rampen: onderzoek naar psychische en fysieke gezondheid en naar zorg- en ondersteuningsbehoeften na incidenten, crises, ongevallen en rampen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2014. 59 p.
Download de PDF
Context gezondheidsonderzoek na rampen (GOR)
Na een ramp, crisis, zwaar ongeval, (milieu-)incident of uitbraak van infectieziekten kan gezondheidsonderzoek worden ingezet. Het doel daarvan is om inzicht te krijgen of de ramp gezondheidsgevolgen heeft en of getroffenen behoefte hebben aan medische zorg of praktische ondersteuning.

Rol GGD
De GGD geeft advies over gezondheidsonderzoek na rampen (GOR) en het bevoegd gezag bepaalt uiteindelijk of het wordt uitgevoerd. Bij de uitvoering van GOR heeft de GGD een coördinerende taak. Om de besluitvorming voor te bereiden en GOR uit te voeren is een Handreiking Gezondheidsonderzoek na Rampen opgesteld.

Handreiking GOR
De handreiking is een uitgave van het RIVM en gemaakt met medewerking van het Nivel. Deze handreiking is een herziening van die uit 2006, op basis van nieuwe wet- en regelgeving en van nieuwe inzichten en opgedane kennis en ervaring. De handreiking ondersteunt GGD’en bij beslissingen of er al dan niet een gezondheidsonderzoek moet worden ingesteld. Hiertoe staan in de handreiking verschillende doelen en typen van gezondheidsonderzoek beschreven. Afhankelijk van de mate en omvang van de ramp kan GOR een zorginhoudelijk, beleidsmatig, maatschappelijk of wetenschappelijk doel hebben.

Voorbeelden van typen onderzoeken
Voorbeelden van typen onderzoeken zijn: individueel medisch onderzoek, onderzoek met behulp van vragenlijsten of onderzoek aan de hand van registraties van bijvoorbeeld huisartsen. Als tot GOR wordt besloten, geeft de handreiking adviezen over de manier waarop zo’n onderzoek het beste kan worden uitgevoerd.