Publicatie

Publicatie datum

Het risicomodel in het toezicht op de kinderopvang anno 2014.

Jansen, T., Bomhoff, M., Friele, R. Het risicomodel in het toezicht op de kinderopvang anno 2014. www.nivel.nl: NIVEL, 2014.
Download de PDF
Toezicht op de kinderopvang in Nederland is de wettelijke taak van de gemeenten. Zij geven hiervoor opdracht aan de GGD’en. Die voeren op hun beurt de daadwerkelijke inspecties uit en brengen handhavingsadviezen uit aan de gemeenten. Om dit toezicht zoveel mogelijk risicogestuurd in te richten is door GGD GHOR Nederland1 een risicomodel ontwikkeld. Dit risicomodel moet er voor zorgen dat vooral die kinderopvanglocaties extra toezichtaandacht krijgen waarover zorgen bestaan. De twee kernelementen van het risicomodel zijn het risicoprofiel en het schema inspectieactiviteit op grond waarvan besloten wordt over de intensiteit van het jaarlijkse inspectiebezoek.
Voor elke locatie waar kinderopvang wordt geboden wordt jaarlijks een risicoprofiel vastgesteld. Locaties krijgen een groen risicoprofiel als er geen reden tot zorg is. De kleuren geel, oranje en rood worden gebruikt naarmate dit risico op tekortkomingen hoger wordt ingeschat. Dit risicoprofiel is primair bedoeld voor ‘intern’ gebruik: voor het overleg tussen de GGD en de gemeente over de intensiteit van het jaarlijkse
inspectiebezoek. Elk inspectiebezoek wordt afgesloten met een inspectierapport en, als dit aan de orde is, een advies tot handhaving.
Het NIVEL is, op verzoek van GGD GHOR Nederland, door de Inspectie van het Onderwijs gevraagd onderzoek te doen naar het risicomodel. In dit onderzoek wordt ingegaan op de toepassing van het risicomodel in de praktijk. Allereerst is dieper ingegaan op de uitgangspunten en doelen van het risicomodel. Naast het belang van draagvlak, bleken twee andere aspecten relevant: de vraag naar de validiteit en betrouwbaarheid van de risico-inschatting en de beoogde uniformiteit.