Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Opbrengsten extra middelen Waardigheid en trots voor verpleeghuizen.

Wiegers, T., Veer, A. de, Heide, I. van der, Triemstra, M., Groot, K. de. Infographic. Opbrengsten extra middelen Waardigheid en trots voor verpleeghuizen. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Binnen het programma 'Waardigheid en Trots' zijn vanaf 1 januari 2016 door het ministerie van VWS extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor zinvolle daginvulling van verpleeghuisbewoners en voor deskundigheidsbevordering van medewerkers. Wat hebben deze extra middelen opgeleverd voor verpleeghuiszorg?

Interviews en enquêtes laten zien dat er vanuit het perspectief van bestuurders, ondernemingsraden en cliëntenraden een beweging op gang is gebracht naar deskundiger personeel, een zinvollere daginvulling voor verpleeghuisbewoners en meer dialoog. Of deze beweging komt door de extra middelen is onduidelijk omdat ook andere maatregelen zijn genomen in de sector. Er is nog ruimte voor verdere verbetering. Bestuurders, ondernemingsraden en cliëntenraden hebben behoefte aan één integraal beleidsplan waar deskundigheidsbevordering en zinvolle daginvulling nadrukkelijk onderdeel van uitmaken.
Gegevensverzameling