Project
Afgesloten
2018

Evaluatie extra middelen binnen programma 'Waardigheid en trots' in verpleeghuizen, 2018

Duur: juni - dec 2018

Achtergrond
Vanuit het brede VWS-programma ‘Waardigheid en trots’, zijn er extra middelen geregeld voor aanbieders van verpleeghuiszorg om te besteden aan een zinvolle daginvulling voor hun cliënten en aan deskundigheidsbevordering van professionals. Het doel van de extra middelen is drieledig: deskundiger personeel, een zinvollere daginvulling voor bewoners, en intensievere samenwerking en een betere dialoog tussen bestuurders, ondernemingsraad (OR) en Verpleegkundige of Verzorgende Adviesraad (VAR), en de cliëntenraad. Voor de aanvraag van de middelen stellen bestuurders, samen met de Cliëntenraad en OR en, indien aanwezig, de VAR een plan op.

Doel
Doel van dit onderzoek is inzicht geven in de effecten van de regeling in de praktijk.

Methode
Het totale onderzoek bevat de volgende mix van kwantitatieve en kwalitatieve onderdelen, waarbij de effecten en ervaringen m.b.t. de regeling en zinvolle daginvulling vanuit verschillende gezichtspunten bestudeerd worden (triangulatie).

Resultaat
Het onderzoek biedt aanknopingspunten om de daginvulling voor individuele bewoners en deskundigheidsbevordering in verpleeghuizen verder te optimaliseren. Het onderzoek geeft namelijk inzicht in wat er veranderd is in het aanbod aan daginvulling en aan deskundigheidsbevordering. Goede voorbeelden zullen een inspiratiebron zijn voor andere zorgaanbieders. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in hoe cliëntenraden, ondernemingsraden en adviesraden (meer) betrokken kunnen zijn bij het beleid gericht op daginvulling in de verpleeghuiszorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS