Publicatie

Publicatie datum

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2015.

Heins, M., Hooiveld, M., Veen, P. ten, Korevaar, J. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2015. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie campagne van 2015 werd 18,8% van de Nederlandse bevolking gevaccineerd. Van de doelgroep met een hoog risico op complicaties bij de griep werd 50,1% gevaccineerd. Er is opnieuw sprake van een daling (2,7%) in het aantal personen dat gevaccineerd werd. Een deel van de populatie is tot de doelgroep gerekend op basis van voorgeschreven medicatie. Als voorgeschreven medicatie niet wordt meegenomen bij het bepalen van de doelgroep – met uitzondering van weerstandsverlagende medicatie – en alleen gekeken wordt naar aandoeningen, dan is de vaccinatiegraad 53,0%. Binnen de doelgroep voor griepvaccinatie is een relatief sterke daling van de vaccinatiegraad te zien in de leeftijdsgroep 60-64 jaar. Ook in eerdere jaren was in deze groep een relatief sterke daling te zien. De verschillen ten opzichte van 2014 in de omvang en vaccinatiegraad bij de verschillende doelgroepen zijn vergelijkbaar met de algemene trend sinds 2009.

Waarom de monitor griepvaccinatie?
In Nederland bestaat sinds 1997 het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM voert de landelijke regie over het NPG in opdracht van het ministerie van VWS. Jaarlijks worden groepen met een hoog risico op complicaties door griep uitgenodigd voor vaccinatie. Sinds 2008 daalt het aantal personen dat gevaccineerd wordt elk jaar met een paar procent. Met de jaarlijkse monitor wordt dit nauwgezet gevolgd .

Over dit onderzoek
De monitor griepvaccinatie 2015 is uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van het RIVM. Voor de monitor zijn gegevens gebruikt van bijna 800.000 patiënten uit 211 huisartspraktijken. Deze gegevens zijn routinematig verzameld door NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Gepseudonimiseerde, niet-herleidbare gegevens uit de elektronische medische dossiers van deelnemende huisartsen-praktijken zijn gebruikt om de doelgroep voor griepvaccinatie en het aantal mensen dat gevaccineerd is in kaart te brengen.