Publicatie

Publicatie datum

Onderzoek met declaratiegegevens: kinderen blijven langer in behandeling bij de vrijgevestigde logopedist.

Verberne, L.D.M., Swinkels, I.C.S., Leemrijse, C.J., Veenhof, C. Onderzoek met declaratiegegevens: kinderen blijven langer in behandeling bij de vrijgevestigde logopedist. Logopedie: 2015, 87(10), p. 6-11.
Lees online
Schattingen van de prevalentie van het aantal kinderen in Nederland met spraaktaal problemen lopen uiteen van 5 tot 20% (Sluijmers & Ter Horst, 2005; Cox, Nannes & Schulte, 2011a). Het vroegtijdig signaleren van spraak-taalproblemen is een onderdeel van preventieve logopedie. Preventieve logopedie kan worden ingezet op consultatiebureaus, kinderdagverblijven, voorscholen, peuterspeelzalen en basisscholen voor zowel regulier als speciaal basisonderwijs. Hierbij wordt advies gegeven aan de omgeving van het kind over het omgaan met een spraak-taalprobleem en wordt, indien nodig, doorverwezen naar een vrijgevestigde logopedist (Cox et al., 2011a). Door een kind tijdig te verwijzen naar een vrijgevestigde logopedist kunnen spraak-taalproblemen vroegtijdig behandeld worden. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) stelt dat het starten van de behandeling op jonge leeftijd vaak korter en effectiever is dan op latere leeftijd (NVLF, 2011). Een kosten/baten analyse van SEO Economisch Onderzoek (Berden & Kok, 2012) geeft aan dat de behandeling van spraak-taalproblemen resulteert in kostenbesparing in het speciaal onderwijs en een hogere kwaliteit van leven van ouders en kinderen. Uit een gerandomiseerd onderzoek (Van Agt, Van der Hege, De Ridder-Sluiter, Verhoeven & De Koning, 2007) blijkt dat screening voor taalontwikkelingsstoornissen op jonge leeftijd (twee jaar) resulteert in een afname van het aantal kinderen dat speciaal onderwijs nodig heeft op achtjarige leeftijd. (aut. ref.)