Publicatie

Publicatie datum

Preventie en het bevorderen van zelfmanagement: visies en ervaringen van zorgprofessionals.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Preventie en het bevorderen van zelfmanagement: visies en ervaringen van zorgprofessionals. Utrecht: NIVEL, 2013. 45 p.
Download de PDF
Ongeveer 80% van de professionals in de verpleging en verzorging vindt preventie en het bevorderen van zelfmanagement een taak van de eigen beroepsgroep. Zo’n 60% vindt het leuk om hier in de toekomst meer tijd aan te gaan besteden. Echter, slechts de helft vindt de eigen kennis en vaardigheden op dit terrein voldoende. Er is dus nog extra scholing nodig, zo blijkt uit een peiling in het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL.

Preventie en zelfmanagement zijn kernbegrippen in het beleid van het ministerie van VWS. Preventie kan zowel gericht zijn op gezonde mensen met risicofactoren voor een ziekte, als op het voorkómen van bijkomende ziekten of complicaties bij mensen met een chronische ziekte. Zelfmanagement is de vaardigheid van patiënten om in het dagelijks leven met de ziekte om te gaan en daarbij zelf oplossingen te zoeken voor problemen en de regie te houden over hun eigen leven.

HBO-opleiding
Preventietaken en het bevorderen van zelfmanagement worden op dit moment vooral door HBO-opgeleide verpleegkundigen gedaan. Veel andere zorgprofessionals blijken daarvoor nog niet klaar, ondanks dat 80% het wel een taak van de eigen beroepsgroep vindt. Vooral voor sociaal-agogische begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg, die in toenemende mate cliënten met een chronische ziekte moeten begeleiden, is extra scholing wenselijk.

eHealth
Extra aandacht moet er ook komen voor nieuwe technologieën, zoals eHealth en andere internettoepassingen die steeds vaker voor preventie of zelfmanagement worden ingezet. Juist op dit vlak zien zorgverleners geen taak voor zichzelf weggelegd. NIVEL-programmaleider prof. Anneke Francke: “Verpleegkundigen en verzorgenden zullen eHealth interventies vaker willen gebruiken als ze er het nut van inzien voor hun patiënten en het de aantrekkelijkheid van hun werk ten goede komt. In scholingen moet daarom ook duidelijk worden dat door eHealth en nieuwe technologie mensen langer zelfredzaam kunnen blijven wonen. Ook is het belangrijk uitvoerende zorgverleners direct te betrekken bij de keuze en implementatie van nieuwe technologie, zodat zij er zelf voor kunnen zorgen dat deze goed bij hun dagelijks werk en patiëntengroep past.”

Panel Verpleging & Verzorging
Aan het onderzoek werkten 750 verpleegkundigen, verzorgenden en agogisch medewerkers mee uit het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL. Dit panel bestaat uit 1650 verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en agogische begeleiders die werken in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Het Panel Verpleging & Verzorging wordt gecoördineerd door het NIVEL met financiële ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.
Gegevensverzameling