Publicatie

Publicatie datum

Van uitstroom naar behoud in de sector zorg en welzijn: een verdieping naar de uitstroomredenen in verschillende functiegroepen in de regio Utrecht.

Lemmelijn, M., Schaaijk, A. van. Van uitstroom naar behoud in de sector zorg en welzijn: een verdieping naar de uitstroomredenen in verschillende functiegroepen in de regio Utrecht. Utrecht: Nivel, 2023. 29 p.
Download de PDF
Het verkleinen van de uitstroom van zorgpersoneel is een van de mogelijke oplossingen voor de almaar groeiende kloof tussen de vraag en het aanbod van personeel in de sector zorg en welzijn. Om uitstroom gericht tegen te kunnen gaan is meer inzicht in de vertrekredenen van vertrekkende medewerkers nodig. In dit rapport wordt daar meer aandacht aan besteed.

Vertrekkende werknemers geven veel verschillende vertrekredenen op. Uit dit onderzoek blijkt dat het van belang is niet alleen naar generieke gegevens over vertrekkende medewerkers te kijken, maar ook naar specifieke persoons- en baankenmerken van medewerkers (zoals leeftijd, werkervaring, functieniveau en contractsoort), het type uitstroom (werkgever uitstroom, branche uitstroom of sector uitstroom) én specifieke functiegroepen. Medewerkers met verschillende kenmerken hebben verschillende behoeften en wensen. Bijvoorbeeld, jongere werknemers en personen met minder werkervaring hebben meer behoefte aan ontwikkelingsmogelijkheden en geven daarnaast vaker aan te vertrekken vanwege problemen met planning en tijd.
Voor oudere werknemers en personen met meer werkervaring spelen hun leidinggevenden en gebrek aan inspraak en invloed vaker een rol bij het verlaten van hun werkgever. Bij de groep werknemers met weinig werkervaring wordt de werkinhoud vaker als reden genoemd, wat kan wijzen op een gebrekkige aansluiting tussen de opleiding en het werkveld. Deze voorbeelden tonen aan dat het rekening houden met kenmerken van zorg- en welzijnsmedewerkers mogelijkheden biedt voor gerichtere uitstroom.

Dit rapport biedt inzicht in welke redenen een grotere rol spelen in de beslissing van zorg- en welzijnsmedewerkers met bepaalde persoons- en baankenmerken om de werkgever te verlaten in vergelijking met andere zorg- en welzijnsmedewerkers. Hierdoor kunnen gerichte(re) maatregelen getroffen worden door zorg- en welzijnsorganisaties om uitstroom te beperken.