Publicatie

Publicatie datum

Verpleging en verzorging bij compressietechnieken: een knelpuntenanalyse.

Joren, C., Groot, K. de, Francke, A. Verpleging en verzorging bij compressietechnieken: een knelpuntenanalyse. Utrecht: Nivel, 2021. 54 p.
Download de PDF
Veel verpleegkundige en verzorgende professionals hebben in hun werk te maken met cliënten waarbij compressietechnieken, zoals zwachtelen of therapeutisch elastische kousen, worden toegepast. Het was echter nog onduidelijk of – en zo ja, welke – knelpunten zij ervaren in de toepassing van compressietechnieken en wat nodig is om deze knelpunten aan te pakken. Moet er een landelijke richtlijn voor verpleegkundige en verzorgende professionals komen en/of zijn andere activiteiten nodig om knelpunten te verminderen?

Om daar inzicht in te krijgen werd een knelpuntenanalyse uit die bestond uit: een internationale literatuurverkenning, kwalitatieve interviews met zorgprofessionals en cliënten, een landelijk vragenlijstonderzoek onder verpleegkundige en verzorgende professionals en een online focusgroep met zorgprofessionals en cliëntvertegenwoordigers.

De knelpunten en oplossingsrichtingen sector overstijgend zijn in kaart gebracht. In aansluiting bij het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022 was er daarbij wel specifieke aandacht voor de wijkverpleging.

Op basis van de knelpuntenanalyse wordt geadviseerd om niet te investeren in de ontwikkeling van een landelijke richtlijn voor verpleegkundige en verzorgende professionals, maar vooral om te investeren in (bij)scholing van deze professionals om de kennis over de verschillende compressietechnieken te vergroten. Daarbij kunnen bestaande multidisciplinaire richtlijnen en protocollen over compressietechnieken verder geïmplementeerd worden.

Daarnaast wordt beroepsvereniging V&VN geadviseerd om het gesprek aan te gaan met andere beroepsverenigingen en/of belangenorganisaties om gezamenlijk te komen tot samenwerkingsafspraken over de toepassing van compressietechnieken. Ten slotte wordt V&VN geadviseerd om samen op te trekken met andere beroepsverenigingen en cliëntenorganisaties om het vergoedingenbeleid van zorgverzekeraars te beïnvloeden, zodat er kostendekkende vergoedingen komen voor de aanschaf van compressiemiddelen en aanvullende hulpmiddelen.