Publicatie

Publicatie datum

Vertrouwen van zorgverleners in elektronische informatie-uitwisseling en het landelijk EPD: een juridische en sociaal-wetenschappelijke studie naar de positie van zorgverleners.

Ploem, M.C., Zwaanswijk, M., Wiesman, F.J., Verheij, R.A., Friele, R.D., Gevers, J.K.M. Vertrouwen van zorgverleners in elektronische informatie-uitwisseling en het landelijk EPD: een juridische en sociaal-wetenschappelijke studie naar de positie van zorgverleners. Amsterdam/Utrecht: AMC, NIVEL, 2011. 88 p.
Download de PDF
Voor zorgverleners is het belangrijk dat zij grip hebben op patiëntgegevens die elektronisch worden uitgewisseld. Dat draagt bij aan hun vertrouwen in elektronische gegevensuitwisseling.

Uitwisseling van patiëntengegevens kan de zorg verbeteren, bijvoorbeeld omdat het medische fouten voorkomt en de zorg efficiënter kan maken. Dat onderkennen ook zorgverleners, maar toch roept de elektronische uitwisseling van gegevens ook bezwaren op. Het Academische Medisch centrum in Amsterdam en het NIVEL onderzochten in een zestal zorgnetwerken de factoren die van invloed zijn op het vertrouwen van zorgverleners in elektronische gegevensuitwisseling. Het onderzoek is gesubsidieerd door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), binnen het thema Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.

Onzekerheid
Voor de betrokken zorgverleners is de informatie-uitwisseling omgeven met een aantal onzekerheden over de veiligheid van de gegevensuitwisseling en de controle op de toegang tot de patiëntgegevens. Hoe waarborg je rechtmatige toegang? Ze zijn ook bang dat essentiële informatie wordt gemist of verkeerd begrepen door onvolledige of onjuiste registratie van patiëntgegevens of door koppelingsproblemen tussen verschillende elektronische systemen. Daarnaast hebben ze juridische bedenkingen. Wat zijn hun plichten en wanneer zijn ze aansprakelijk voor fouten in de registratie?

Uitbouwen
De betrokken zorgverleners geven aan dat zij meer vertrouwen hebben in een systeem dat op regionaal niveau start, om vervolgens in te zetten op het doorvoeren van verbeteringen. Zolang de gegevensuitwisseling kleinschalig wordt toegepast, kunnen de kinderziektes er gemakkelijker uit worden gehaald en kan het vertrouwen groeien. Dit is niet alleen een zaak van techniek, maar ook is het belangrijk oog te hebben voor de rechtszekerheid van de betrokken zorgverleners en zorginstellingen. Het is belangrijk dat wetgeving zo duidelijk is dat hier betrekkelijk eenvoudig uit kan worden afgeleid wat hun verantwoordelijkheden zijn en wanneer zij het risico lopen aansprakelijk te worden gesteld.