Publicatie

Publicatie datum

‘Wat als ik het niet meer kan?’ Een kwalitatief onderzoek onder naasten van mensen met een beperking en een intensieve zorg en ondersteuningsbehoefte.

Boeije, H., Schelven, F. van, Leemrijse, C. ‘Wat als ik het niet meer kan?’ Een kwalitatief onderzoek onder naasten van mensen met een beperking en een intensieve zorg en ondersteuningsbehoefte. NTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen: 2022, 48(1), p. 10 p..
Lees online
Doel
Naasten die intensieve zorg en ondersteuning bieden aan een familielid met een beperking moeten of willen soms (tijdelijk) hun taken delen of overdragen. Hier vooraf over nadenken en afspraken over maken, kan voorkomen dat in crisissituaties onder hoge druk beslissingen moeten
worden genomen. In dit artikel onderzoeken we de drempels die naasten ervaren om hierover na te denken, hun ervaringen met gesprekken hierover en de zaken die ze zouden willen regelen.

Methode
Er zijn zestien semigestructureerde interviews gedaan met een gevarieerde groep naasten van mensen met een verstandelijke of andere beperking. De interviews zijn thematisch geanalyseerd.

Resultaten
Naasten ervaren belemmeringen om te praten over het overnemen van hun rol op de korte of lange termijn. Zij weten vaak niet goed waar ze praktisch en inhoudelijk moeten beginnen. Naasten vinden het belangrijk om wonen en zorg goed te regelen en zoeken daarnaast vooral
mensen die ze vertrouwen en die goed zullen omkijken naar hun familieleden met een beperking. De naasten die hierover afspraken hebben gemaakt ervaren meer rust.

Conclusie en discussie
Overdracht van (een deel van) hun taken houdt veel naasten bezig, maar niet iedereen zet
concrete stappen. Naasten vinden het moeilijk om instanties en mensen in hun omgeving te benaderen die ze de zorg kunnen toevertrouwen. Op grond van de resultaten van dit onderzoek wordt een tool ontwikkeld. Deze tool kan naasten, maar ook andere belanghebbenden, zoals beleidsmakers, zorgaanbieders en organisaties voor naasten helpen bij het zoeken naar oplossingen.