Evaluatie VMS-Veiligheidsprogramma - Dossier Patiëntveiligheid

Het VMS-Veiligheidsprogramma is geïnitieerd door de brancheorganisaties van ziekenhuizen, medisch specialisten, verpleegkundigen en patiëntenorganisaties met als doel potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade te verminderen. In 2008-2010 is de implementatie van de tien gedefinieerde VSM- thema's geëvalueerd. De aanwezige kennis over verbetermogelijkheden is vastgelegd in handzame (evidence based) gidsjes met adviezen voor zorgverleners. Sinds 2012 zijn verschillende thema’s nader onderzocht in verschillende projecten binnen het onderzoek naar patiëntveiligheid.

Overzicht onderzoeksprojecten

We geven een overzicht van de verschillende projecten binnen het thema patiëntveiligheid onderzocht waarin de VSM- thema’s onderwerp van onderzoek waren. De bijbehorende publicaties vindt u, chronologisch geordend, in de rubriek ‘Publicaties’ op deze pagina.

EPD-scan voor vaststellen VSM-thema’s medicatieveiligheid en infectiepreventie 2015-2018

Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van patiëntveiligheid op de speerpuntthema’s medicatieveiligheid en infectiepreventie. Via een EPD-scan wordt aan het begin van het project nagegaan welke indicatoren ziekenhuizen zonder extra registratielast zelf kunnen aanleveren en welke indicatoren via de onderzoekers moeten worden verzameld.

Evaluatie tien VMS-thema’s 2008-2012

Het VMS-Veiligheidsprogramma liep van 2008 tot 2012. Het was geïnitieerd door de brancheorganisaties van ziekenhuizen, medisch specialisten, verpleegkundigen en pariëntenorganisaties met als doel potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade te beperken.

De eerste drie jaar (2008-2010) van het programma is veel tijd en energie gestoken in het bij elkaar brengen van kennis over het verbeteren van de tien geselecteerde thema’s en het vastleggen daarvan in handzame (evidence based) gidsen met adviezen voor zorgverleners. In de gidsen worden indicatoren beschreven die het ziekenhuis kan gebruiken om de voortgang van de implementatie van de gidsen te meten.

De tien VSM-thema’s zijn:

 1. Verwisseling van en bij patiënten
 2. Veilige zorg voor zieke kinderen
 3. Kwetsbare oudere 
 4. Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis
 5. Optimale zorg bij acute coronaire syndromen (ACS)
 6. High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia
 7. Nierinsufficiëntie
 8. Medicatieverificatie bij opname en ontslag
 9. Vroege herkenning en behandeling van pijn 
 10. Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt 
 11. Voorkomen van wondinfecties na een operatie

Het evaluatieonderzoek heeft tot doel inzicht te bieden in de mate waarin en wijze waarop de VMS-thema’s geïmplementeerd zijn op verschillende niveaus van de ziekenhuisorganisatie. Ook wordt gedurende de meetperiode geëvalueerd hoe de ziekenhuizen scoren op de individuele thema’s.

Wagner, C. Evaluatie VMS-Veiligheidsprogramma - Dossier Patiëntveiligheid. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-11-2022; geraadpleegd op 01-02-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossiers/dossier-patientveiligheid/evaluatie-patientveiligheidsinterventies